Friday, June 24, 2016

Bộ sách luyện thành cao thủ

Nguồn: Tuangod


Mình tải và merge sẵn cho các bạn.


1_Trung pháo hoành xa thất lộ mã đối bình phong mã toàn bàn chiến thuật_ lí kim viêm_中炮横车七路马对屏风马全盘战术 李金炎
2_兵类布局大全 PDF格式__Binh loại bố cục__Kim khải xương lưu hải đình
3_象棋中局细解_tượng kì trung cục tế giải
4_象棋基本战术__Tượng kỳ cơ bổn chiến thuật_Trình minh Tùng

5_象棋布局陷阱新编_Tượng kỳ hãm tịnh tân biên_Hoắc Văn Hội
6_象棋布局飞刀与陷阱 杨典2014.5_tượng kì bố cục phi đao dữ hãm tịnh 2014.5 xuất bản_ dương điển
7_象棋全盘布局战略 _李雪明_ tượng kì toàn bàn bố cục chiến lược_ lí tuyết minh
8_中炮过河车对屏风马左马盘河_ 朱宝位,刘海亭_trung pháo quá hà xa đối bình phong mã tả mã bàn hà_chu bảo vị , lưu hải đình
9_象棋必胜战术精解_tượng kì tất thắng chiến thuật tinh giải
10_象棋杀法宝典2012.5杨典__Tượng kỳ sát pháp bảo điển_Dương Điển
11_中炮过河车对屏风马平炮兑车__Trung pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa
12_象棋布局细解2013.09葛维蒲__Tượng kỳ bố cục tế giải_Cát Duy Bồ
13_象棋基本杀法宝典__Tượng kỳ cơ bản sát pháp bảo điển
14_象棋初级习题500例__Tượng kỳ sơ cấp tập đề 500 lệ
15_象棋实用残局宝典__Tượng kỳ thực dụng tàn cục bảo điển
16_Tượng kì trung cục tế giải _ ngôn mục giang _ 象棋中局细解 言穆江
17_象棋布局宝典2013.01柳大华,程明松;李艾东,桔梅_Tượng kỳ bố cục bảo điển

Link thư mục

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment