Saturday, June 25, 2016

FEN chuẩn kiểm tra engine cờ tướng

FEN test

1. 2ba3R1/5k3/4ba3/p7p/3rN4/4P2N1/2c5P/4B4/2p1A4/c3KAB2 b xe 4 ăn mã 5======>Xong
2. 3akab2/9/4b1n2/p1RPp3p/1R7/6P2/6r1P/4B4/4Ar3/2B1KAC2 r tốt 6 tấn 1
3. 1rb1kabr1/4a4/9/p1R5p/4N4/2P2n1p1/P3P1c1P/CcN6/9/1RBAKAB2 r Xe bắt pháo > 2xx điểm

4. R1bakabr1/5R3/1cn6/p3p3p/2p6/5np2/P3P1c1P/N1C1C1N2/9/1RBAKAB2 r
5: 3k2b2/4P4/rc7/p8/9/9/1R7/9/9/4K4 r đẹp trai 5 thành 1 xe
6: 1r1aka3/9/3cb4/C2N4p/2Rcp4/P3n4/8P/4B1N2/4A4/2BAK4 r xe 7 lui 1
7: 1R1ak1b2/4a4/R3b4/p3p3p/9/2P1P4/P4rn1P/2N1BC3/3CA4/3AKN1rc b ma7 tan 9==> win
8: 4kab2/4a4/b2r5/2RN4p/2P6/3C2p2/P3P1c1P/1r2B1n2/1c7/1RBAKA3 b Phao 2 binh 9
9: 2bckaRcC/4aR3/2n1b2r1/p3p4/6P2/1r7/P1p5P/B3C1N2/4A4/3A1KB2 w tot4 tan 1
10: 2bakar2/3RnR3/r3b2c1/4N3p/p1p6/1c7/P3P3P/4B1C2/9/2BAKA3 w - - 0 1 Tịnh 5 tấn 3 chuyển thành ưu > +150
11. Trungcuộc: 3aka3/9/2ncb1n1b/rR2p3p/6p2/2C4R1/4P1P1P/C1r1B1N2/9/2BAKA3 w
* Intella 740 k: 55 điểm/60s/depth15 : xe8.3
* Nade_8U 900k: 40 điểm/60s/depth15 : x8-9
* Cyclone2.1.1 616K 8u: 62 điểm/60s/depth 16 : x8/3
* Top Cyc 3.0 7.15mb: 43 điểm/60s/ depth 14 : xe8-9
* Cyclone2100 8u 296k: 49 điểm/60s/ depth 14 : xe8/9
* ggchess 503 8u 768k: 42 điểm/60s/ depth 18 : xe8-9 1600k
* ggchess 1124 6u 766k: 56 điểm/60s/ depth 17 :xe8-9 2400k
* ggchess 1124 8u 705k : 54 điểm/60s/ depth 17 : xe 8-9 2300k
* ggchess 809 8u 52,2 mb: 55 điểm/60s/ depth 16 : xe 8-9 2400k
Xin giới thiệu thêm 2 fen:
1. 3rkab2/4a1c2/4c1n1r/C3p3p/2pn2b2/PR6P/4PN2R/4BCN2/4A4/4KAB2 b (tốt 3.1)
2. 2Rckab2/1N2a4/6n2/1P2p3p/9/9/2r2r2P/4B4/4A3C/3RKAB2 w (tốt 8-7)
FEN nghiên cứu
Fen cờ tàn:
1: 3k5/9/9/9/2R6/6B2/3r5/4C4/4K4/2B6 w
rất khó nếu không move tay, các engine chưa tìm nước giải.
Trung: rcbnkab1r/4a4/4c1n2/p1P1p1C1p/9/1R7/P3P1p1P/2N1C4/4N4/2BAKABR1 w
2: Trap fen:
n1bakc3/4a4/2P1b4/p2PC2N1/8p/P8/8P/4B4/4K4/2BA1c3 b .....>
**Bugchess 243k 8u...> p6/3...72 điểm.
3: Trap tàn:
2bnkab2/4a4/9/2P6/8c/2B6/R8/6pp1/3KA4/5A3 w
4: Trap fen C2k1ab2/1R2a3r/4c1n2/p2r4p/4P4/6P2/P3n2cP/2N1B2C1/4A4/2BAKR3 b ... fen khó nhất
5: Fen khai cuộc
r1bakabr1/9/nc4nc1/p1p1p3p/6p2/2P6/P3P1P1P/1CNC2N2/9/R1BAKAB1R w .........> P8-9 35 điểm Shiga

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment