Saturday, June 25, 2016

FEN trong cờ tướng


FEN là chuổi biểu diện vị trí các quân cờ trên bàn cờ dành cho một số phần mềm cờ tướng.
FEN mặc định biểu diễn bàn cờ từ trên xuống dưới và từ trái sang phải, quân đen ở phía trên.
FEN có cấu tạo chính bởi 10 nội dung (biểu diễn 10 hàng ngang của bàn cờ) các nhau bằng dấu / như vậy có 9 dấu / k, a, b, r, n, c, p là tướng sĩ tượng xe pháo mã tốt của đen K, A, B, R, N, C, P là tướng sĩ tượng xe pháo mã tốt của đỏ ví dụ muốn biểu diễn bàn cờ đen có tướng ở hàng đáy lộ 4, xe lộ 4 hàng hoa pháo, đỏ có tướng trung lộ tầng 2, xe trung lộ kị hà. ta dùng: 3k5/9/3r5/9/4R4/9/9/9/4K4/9 nghĩa là (từ trên xuống dưới, từ trái sang phải)
- hàng thứ nhất: 3 điểm trống, tướng đen, 5 điểm trống
- hàng thứ 2: chín điểm trống
- hàng thứ 3: 3 điểm trống, xe đen, 5 điểm trống: chín điểm trống
- hàng thứ 4: chín điểm trống
- hàng thứ 5: 4 điểm trống, xe đỏ, 4 điểm trống
- hàng thứ 6: chín điểm trống
- hàng thứ 7: chín điểm trống
- hàng thứ 8: chín điểm trống
- hàng thứ 9: 4 điểm trống, tướng đỏ, 4 điểm trống
- hàng thứ 10: chín điểm trống

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment