Tuesday, July 5, 2016

[PDF] Tượng kỳ tam thập lục kế - Công Sĩ

"Tượng kỳ tam thập lục kế" chủ yếu là căn cứ theo "Tam thập lục kế", tham khảo phỏng theo "Tôn Tử Binh Pháp", "Tôn Tẫn Binh Pháp", "Úy Liêu Tử", "Binh Pháp Viên Cơ" và "Kinh Dịch", án theo số thứ tự 36 kế, chọn thành ngữ quen thuộc để định danh cho mỗi kế. Đưa ra những cuộc cờ điển hình, dựa vào lý luận binh pháp để phân tích.


Trong "Tượng kỳ tam thập lục kế", nội dung chứa đựng ở mỗi kế đều gắn liền với quỷ kế binh gia, mưu lược dùng binh. Chúng tôi dẫn dụng nó vào trong cờ Tướng, là một loại thưởng thức từ thực chiến nâng cao đến lý luận, thể hiện được cách ứng dụng chiến thuật và kỹ xảo cờ Tướng.

Tải về: Tượng kỳ tam thập lục kế


Bài viết liên quan:

1 comment:

  1. bao giờ thì mở khóa cho tải thế anh hiệp ơi!!!

    ReplyDelete