Wednesday, July 27, 2016

Phần mềm cờ tướng cho thiết bị di động - Tượng kỳ vu sư - 象棋巫师

- Link cho Android: https://drive.google.com/open?id=0B7dYwUvm_dKcbU9YVTB6TW94Y1E
Hoặc lên Chplay tìm "Shanghai Xianqu"
- Link cho iOS: https://itunes.apple.com/cn/app/xiang-qi-wu-shi/id528984912?mt=8

Một số hình ảnh hướng dẫn

Biểu tượng phần mềm

Màn hình chính (menu)

Màn hình chọn cấp độ

Màn hình chấp quân

Màn hình khi chơi cờ


Màn hình chính trên iOS

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment