Thursday, July 14, 2016

Phi tượng cuộc - Bài 1 - Tiết 1: Hậu vào trung pháo bên trái, tiên bình phong mã

Phi tượng cuộc
Bài 1: Phi tượng đối tả trung pháo
Tiết 1: Hậu tả trung pháo, tiên bình phong mã

1. T3.5 P8-5 2. M2.3 M8.7
3. X1-2 X9-8 4. M8.7 M2.1
5. C3.1 P2-4 6. X9-8 X1-2
Đến đây hình thành tiên thủ bình phong mã tam binh đối ngũ lục pháo.
7. S4.5…(hình)

Đến đây hậu có 2 cách đi: X2.6 và X2.4
Cách 1: X2.6
7…. X2.6 8. P2.1 C1.1
9. C7.1 X2/2 10. P8.2 …
Nếu tiên P8-9 mời đổi xe thì hậu tất nhiên X2-4; P2-3 X8.9; M3/2 C7. 1; P3.2 M7.8; M2.3 P5-9 hậu khuếch trương ưu thế.
10… P4/1
11. X8.3 C7.1 12. M7.6 P5-4
Nếu hậu ...B3.1 ăn tốt, tất nhiên B7.1 X2-3; P8-3 tiên chủ động.
13. C7.1 X2-3 14. C3.1 X3-7
15. P8-7…
Tiên bình pháo đánh tượng là phương pháp tranh tiên chính xác. Nếu đi M3.2 Ps-8 thì hậu khai cuộc mãn ý.

15… Ps-3 16. M3.2 X8-9
17. P7.4 M1/3 18. X2-3 X7.5
19. T5/3
Trắng tiên thủ
Cách 2: X2.4
7…X2.4 8. P8-9 X2-4
9. P2.1 C1.1 10. X8.4 P5/1
Hậu thoái pháo đề phòng tiên bỏ tốt 3 sau đó M3.2 tróc xe.
11. C3.1 C7.1 12. X2-4 X4-2
Hậu nếu X8.6 ăn pháo thì M3.4 tróc 2 xe, tiên ưu lớn.
13. X8.1 M1.2 14. P2-3 T7.5
15. C7.1 P5-8
Hậu chiếm lại thế cân bằng, khai cuộc mãn ý.

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment