Sunday, October 30, 2016

Cờ thế: Thư giãn một ván cờ

Đỏ tiên khá hóc.Đỏ đi trước thắng:

1.Tg-5 B9-8
2.Tg-4 B8-7 (Bước 1:Nhanh chóng chuyển tướng sang lộ 4 quyết định thắng lợi)
3.Tg.1 B7-8.
4.B8-7 B1-2 (Bước 2 bắt pháo).
5.B7-6 B2-1
6.B6-5 B1-2 (Nếu ăn pháo qua tốt cách giải không đổi mà còn thắng nhanh hơn.)
7. B5-4 B2-1.
8.B4-5……(Bước 3:Chuyển cả 3 tốt sang cánh trái lộ 9.8.7) B1-2
B5-6 rồi -7 … 12.B8-9
13.B2-3…………..
18.B7-8……….
19.B1-2……..
24.B6-7 B1-2
25.V1.3 B8-7 (Bước4 chuyển voi).
26.V5.7 B2-3
27.V3/5 B3-2 (Nếu bình 4 thì P6/8 thắng luôn).
28.V7/9 B7-8
29P6.1 M5.3 (Bước 5: Chuyển pháo bắt chết mã)
30.P6-1 M3.4
31P1/9 M4.6 (Nếu S4/5 thì P1.7 thắng).(Nếu S6/5 thì P1-5).
32P1-5 M6/5
33P5.6 S4/5
34P6-1 Tg-4 (Bước 6: Bắt chết 2 tốt đen)
35P1/6 B8-7
36.V9/7 B2-3
37.V5/7 B8-7
38.V7.5 B7-8
39.P1.9 Tg/1
40.P1-3 Tg.1
41.B4-3 B7-8
42.Tg/1 Tg/1
43. P3-1 B8-7
44.Tg-5 Tg.1
45.P1/3 tg/1
46.P1-9 Tg.1
47.P9/5 B7.1
48.Tg/1 B7-8
49.P9/1 B8-7
50.P9-3 S5/6
51.Tg.1 S6/5 (Bước 7: Đổi pháo lấy đôi sỹ).
52.P3-5 Tg-5
53.Tg-4 Tg-4
54.P5-4 S6.5
55.B7-6 tg-5
56.B6-5 Tg-4
57.tg-5 Tg/1
58.P4-5 S5.4
59.B8-7 S4/5
60.B3-4 S5.4
61.Tg/1 S4/5
62.P5.8 ….

(Đỏ thắng).

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment