Sunday, October 30, 2016

Cờ thế: Thương lâm đạn vũ

Ván cờ này có tên là Thương lâm đạn vũ do Vương thủ Thành cải biên từ các ván cờ thế cổ,sau đó lại được zqhuang sửa tiếp. Khi đem ván cờ này ra thảo luận thì các chuyên gia cờ thế Tàu đều cho rằng hòa. Sau đó, chính Dư tuấn Thụy đã làm thiên hạ bất ngờ khi cho rằng đỏ thắng.Biến chính:
1.X1.3 M6/8
2.X1-2 V5/7
3.X2-3 S5/6
4.P9-4(1) B6-7(2)
5.B6t.1 Tg.1
6.B6.1 Tg-5 (3)
7.B6.1 Tg.1 (4)
8.X3/2 X6/7
9.X3-4(5) Tg-6
10.Tg-5 B3-4
11.B6-5 B2-3
12.B1-2 B7s-6
13.B5-4 Tg/1
14.P4/8 B7-6
15.Tg-4 B4-5
16.P4.1 B3-4
17.B2-3 B4.1
18.B3-4 Tg-5
19.P4-5 B4-5
20.P5/2 B5.1
21.Tg.1 Tg/1
22.B4-5 Tg.1
23.B5.1 Tg/1
24.B5.1 Tg-4
25.B5.1 B5-4
26.Tg-5
(Đỏ thắng)

Bài viết liên quan:

2 comments: