Saturday, October 29, 2016

Cờ thế: Tiểu khâu dẫn

Tiểu khâu dẫn
(Con giun nhỏ)
[Fen dành cho người lười: 4k4/9/9/p8/9/8N/9/9/4p1p2/1R1R1KN2 w]
Nhận xét:
- Hai tốt dọa tuyệt sát không thể đụng được vào nó, cách duy nhứt là chiếu tướng phế xe ép tướng sang lộ 4 để trắng được rảnh 1 nước.
- Nếu đầu tiên đi M1/2 thì C5-6; M2/4 C7.1 đen thắng.Từ nhận định đó ta đi:
1. X6.9 Tg-4
Bây giờ không ăn xe thì khi trắng sử dụng song xe, đen cũng buộc phải ăn, ăn trước đỡ đi cho mỏi. Lúc này trắng rảnh 1 nước đi và bớt đi 1 đòn sát (C5.1 của đen)
2.M1/2 Tg-5
3.M3.1 ...
Lúc này đen đi tốt 1, trắng đi xe. Xe trắng giữ mãi tuyến đáy thành hòa cờ, lâu lâu nổi hứng nhảy lên kêu chiếu rồi lại chạy về.
Trường hợp tốt có ý định đi sang cánh trái (của đen) thì khi 2 tốt nằm ở trung lộ, trắng sẽ X.1 bắt chết tốt C5t dẫn đến thắng cuộc.
Bác nào còn ý gì xin cmt bên dưới.

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment