Sunday, October 30, 2016

Cờ thế vui (2): Mã tốt diệu sát

Đỏ tiên.1.M7.5 M6/5
2.M9.7 Tg4/1
3.B3-4 B1s.1
4.Tg/1 B1s.1
5.Tg.1 B1t.1
6.Tg/1 !! B1s.1
7.Tg.1 B1t.1
8.Tg/1 B1s.1
9.Tg.1 B1t.1
10.Tg/1 B1s.1
11.Tg.1
Tới đây xanh hết nước đi buộc phải dời pháo hoặc tốt 2 hoặc mã thì đều bị chiếu hết cả.
Đỏ thắng.

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment