Sunday, October 30, 2016

Giải cờ tướng toàn Trung Quốc 2016: Vòng 22 Hồng Trí tiên thắng Chung Thiếu Hồng

Giải cờ tướng toàn Trung Quốc 2016
Vòng 22
Hồng Trí tiên thắng Chung Thiếu Hồng

1. C7.1 P2-3 2. P2-5...
Hình thành tiên nhân chỉ lộ chuyển trung pháo đối tốt để pháo
... P8-5 Hoàn giá trung pháo, thủ pháp cường ngạnh
.
3. M2.3 C3.1 4. M8.9 C3.1
5. X1-2 P3/1
Thoái pháo là để mã 2 nhảy lên, muốn bảo lưu tốt quá hà
6. P8.6 ...
Tiến pháo phong tỏa, quá hay, điểm mấu chốt ván cờ. (hình)... X1.2
7. X9-8 M8.7 8. X2.4 P5-3
Không thể bình xe bảo tốt vì trắng có thủ đoạn P5-7, đổi quân xong bên hậu đại loạn.
9. C5.1...
Quá mạnh, mở đường mã 3 đề phòng đen tiền pháo tiến ăn tượng chiếu tướng sau đó rút về tróc mã.
... Pt-5 10. M3.5 X1-3
11. S6.5 X9-8 12. X2-3 C3-4
13. C5.1 C4-5 14. X3-5 C5.1
15. X5.1 P3-5 16. M5.6 ...
Đổi xe tuyệt diệu bẻ gãy đòn phản kích của đen. Đen không thể x3.2 vì trắng có đòn M6.5 bày sát cuộc.
... P5.5
17. T7.5 X3.2 18. M9.7 T7.5
19. X5-4 X8.5 20. M7.9 C7.1
Thất bại, vì đổi xe xong mã lộ 7 của trắng quá nguy hiểm, một nước đi có thể gây loạn đội hình, vả lại mã lộ 2 của đen rất dễ bị công kích.
21. M9.7 M7.6 22. M7.6 P5-4
23. P8-9 M2.1 24. X8.8 S6.5
25. X8-6 S5.4 26. P9.1 X8/2
27. X6.1 Tg5.1 28. X6-4 M6/4
29. M6.4 M4/6 30. X4/2 Đen nhận thua.

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment