Saturday, October 29, 2016

HIỆN ĐẠI BỐ CỤC TINH YẾU 1. Thuận pháo trực xe đối hoành xe - Bên đen chậm ra xe tiến pháo bên phải qua hà (1)

1. P2-5 P8-5 2. M2.3 M8.7
3. X1-2 C7.1...
Không lên xe hoành, mà dùng hình thức chậm ra xe, thúc tốt để thoáng mã bên trái.
Loại hình bố cục mới này là một nhánh nội dung quan trọng trong thế trận thuận pháo, thường được bên đi sau lựa chọn.
Đặc điểm của thuận pháo chậm ra xe là "dĩ dật đãi lao" (lấy nhàn nhã đánh mệt mỏi) đợi thời cơ mà hoạt động, có đặc sắc là linh hoạt và biến hóa hay. Hồ Vinh Hoa rất ưa thích loại chiến thuật này, thường dùng trong những trận đấu quan trọng, thành tích của ông khi sử dụgn bố cục này khá tốt.
4. M8.7...
Tiến mã mà không thúc tốt 7, là một cải tiến để đối phó với nước B7.1, mục đích nhanh chóng đưa xe bên trái hoành lên tham chiến, là một cách chơi của bên đỏ.
... M2.3
5. C7.1 P2.4
Pháo phải qua hà nhòm tốt để đè mã, khống chế xe bên phải của bên đỏ, nhất cử lưỡng đắc, chiến thuật này là sáng tạo của các kì thủ Liêu Ninh. Xuất hiện lần đầu năm 1973, trong giải giao hữu Thượng Hải-Cáp Nhĩ Tân-Thẩm Dương. (Hình)


6. M7.8...
Đỏ tiến mã ngoài, hàm ý phong tỏa xe bên phải của đen, kiểu tấn công chậm rãi chắc chắn này hay được dùng.
7. X9.1 X9-4 8. X9-7 ...
Đỏ bình xe lộ 7 chuẩn bị bắt chết pháo đen, đồng thời khống chế lộ 3 của bên đen, chiến thuật công phòng của 2 bên được nghiên cứu phát triển mạnh mẽ. Trong thực chiến so với nước S4.5 mỗi cái có đặc sắc riêng.
... X4.6 Tiến xe bắt pháo, với bên đỏ quyết 1 trận xô xát.
9. P8-9 X4/5 10. X7.2 P2.3
11. M8/7 P2-1 12. X2.1...
Nước này nếu đi X7-8, thì đen đi X1-2, X8.6 M3/2, X2.1 X4.4 bên đen chiếm tiên thủ.
... X1-2
13. X2-9 P1/2 14. T7.9...
Nước này nếu đi X9.1 thì đen đi X2.4,cờ đen dễ đi
... X2.4
15. X9-4 X4.2 16. X4.5 M7.8
Đến đây, bên đen có 2 xe linh hoạt, bên đỏ có xe bên trái hơi bí, hình trận không đẹp. Bên đen dễ đi.

(Bài này lấy của a Go_player, bài 2 chắc hiểu cái nào phóng tác cái đó)

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment