Thursday, November 17, 2016

Bình luận ván cờ hay: Châu đức Dụ tiên hòa Chung Trân

Châu đức Dụ tiên hòa Chung Trân
Dùng kim câu pháo đối Tiên nhân chỉ lộ là một bố cục ít được để ý. Ở nước 10, phe đen phối hợp trái phải phản tiên thành công, lấy xa mã pháo phát động tấn công. Phe đỏ đôi xe pháo toàn lực phong thủ, nhảy mã mời đổi nhưng phe đen lờ đi, tiến tốt cướp tượng phá sĩ. Hai bên tàn cục hình thành song xe pháo đơn tượng đối song xe pháo đơn sĩ. Song phương giao chiến 57 hiệp cuối cùng đỏ thủ hòa một cách khó khăn.
1. C3.1 P2-7
Lấy kim câu pháo đối tiên nhân chỉ lộ là bố cục lưu hành ở những năm 20 - 30
2. T3.5 M2.3
3. C7.1 X1-2 4. P8-7 T7.5
5. M2.3 M8.6 6. M8.9 C7.1
7. C3.1 X2.4 8. X9.1 P7.5
9. P7-3 X2-7 10. P3.2 M6.4
11. X9-6 C3.1 12. P2-3 X7-4
13. X6-2 P8-6 14. X2.5 X4-5
15. P3-5 C3.1 16. T5.7 M4.3
17. P3-5 M3.5 18. P5.2 X9-7
19. X2-4 S4.5 20. T7/5 X7.6
21. C9.1 X7-5 22. P5-3 M3.4
23. S4.5 Xs-7
Nên đi B9.1 giữ tốt (hình)

24. X4-1 P6.3
25. Xs.2 X5-6 26. Xs-3 C5.1
27. X1-4...
Bình xe kiềm chế không để đối phương vào trung pháo.
... C5.1 28. X4-7 C5.1
Phe đen đã đoạt được tiên thủ, nhưng tiến trung tốt quá gấp, mất đi một cơ hội ăn quân. Ứng với đổi đi pháo 6 lùi 3, sau đó có mã 4 lùi 6, pháo 6 bình 7, tốt 5 bình 6. Đỏ nếu tiếp đi xe ba lùi hai, thì xe 6 tiến 2, mã chín tiến bảy, mã 4 tiến 3, xe bảy lùi ba, tốt 5 bình 6, pháo ba lùi một, pháo 6 bình 7, ăn quân.
29. M9.7 C5.1 30. M7.6 C5.1
31. Tg5.1 ...
Dùng tướng ăn tốt, tư duy sắc bén, nếu Sĩ sáu tiến năm, thì pháo 6 bình 5, phe đỏ khó ứng phó.
... X7-4 32. X7.3 S5/4
33. X3-5 X4/2 34. P3.3 P6/3
35. X7/7 S6.5
Nếu xe 4 tiến 7 ăn Sĩ, thì biến hóa phức tạp, mỗi bên có điều kiêng kỵ
36. X7-6 X4-3
37. X6-7 X3-4 38. Tg5/1...
Tướng lùi về, qua một vòng chiến đấu, đổi quân thành hòa
... X4.3
39. P3-5 S5.4 40. P5/1 Tg5-6
41. P5-8 P6-5 42. X5-4 X4-5
43. S6.5 X5-1 44. Tg5-6 X1-4
45. X7-6 X4.2 46. X4-6 X6-5
47. C1.1 S4.5 48. P8/4 P5.6
49. X6.4 C1.1 50. X6-4 Tg6-5
51. X4-9 P5-2 52. X9/1 P2.1
53. T7.9 S5.6 54. X9-6 X5.3
55. Tg6.1 P2-4 56. P8-6 P4/2
57. X6/3 X5/4
Hòa cờ.

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment