Monday, November 7, 2016

Cờ thế: Song pháo truyền kỳ

Lâu lâu mở lại vài thế cờ thú vị giải trí.
(Song pháo truyền kỳ - Trích: Tượng kỳ tuyệt diệu bài cục tinh hoa)
Đỏ tiên.


Lời giải tham khảo
#Hiệp
1. P8.4 ...
Thủ đoạn hay buộc đen dịch xe, có chổ để về sau (nước 12) pháo tiến chiếu, thâm sâu vô cùng.
... X3.1 2. P3-4 P6-8

3. P8/8 Ct3.1 4. P8-1 P8.6
5. Tg5.1 P8.1 6. P1.4 P8/4
7. P1-7 P8-5 8. P7/1 P5.1
Cản đường nhưng lại mở ra giai đoạn dọn dẹp quân đen nhờ quân pháo làm ngòi
9. P7-1 P5-8 10. P1/3 P8.3
11. P1-7 P8-4 12. P7.8 ...
Đấy, nhờ nước 1 tiến chiếu khiến đen dịch xe giờ ăn xe đồng thời chiếu tướng, mở ra thắng lợi.
...Tg6.1
13. P7/2 P4/4 14. P4.4 P4/2
15. P7-3 T5.7 16. P3-4
Tuyệt sát

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment