Tuesday, November 1, 2016

HIỆN ĐẠI BỐ CỤC TINH YẾU 2. Thuận pháo trực xe đối hoành xe - Bên đen chậm ra xe tiến pháo bên phải qua hà (2)

Từ nước 1 đến nước 7 giống nhau. Đến nước 8 tiên thay vì bình xe thì lên sĩ.
1. P2-5 P8-5 2. M2.3 M8.7
3. X1-2 C7.1 4. M8.7 M2.3
5. C7.1 P2.4 6. M7.8 X9.1
7. X9.1 X9-4 8. S4.5...(hình)


Bổ sĩ để tránh xe tiến góc sĩ tróc pháo, một cách đi ổn định vững vàng.
... P2-7
Bình pháo bắn tốt, bắt buộc phải làm. Ở 1984 vòng 2 "Tị thử sơn trang bôi" Từ Thiên Hồng ứng chiến Hà Bắc đại sư Trình phúc Thần từng lấy Tốt 1 tiến 1, thì xe chín bình bảy Tốt 1 tiến 1, mã tám tiến bảy Tốt 1 tiến 1, xe bảy tiến hai xe 1 tiến 5, xe nhị tiến sáu xe 4 tiến 2, binh bảy tiến một, Tiên ưu
9. X9-7 X4.3
Thăng xe tuần hà phòng thất lộ binh quá hà là cách Hồ vinh Hoa ứng chiến Lý lai Quần áp dụng vào 9/1989 tại "Kỳ vương khiêu chiến tái" ván đầu tiên. Cục sau rất nhiều bình luận cho rằng thăng xe tuần hà không đủ tích cực, thực tiễn kết quả không lý tưởng. Việc này thực chiến quá khứ từng xuất hiện bốn loại biến hóa, giới thiệu vắn tắt như sau.
(một) tượng 3 tiến 1, thì binh năm tiến một sĩ 4 tiến 5, mã tám tiến bảy xe 1 bình 2 [như xe 4 tiến 5, thì binh bảy tiến một xe 1 bình 2, binh bảy bình tám xe 2 bình 3, xe bảy tiến ba mã 3 lui 1, lẫn nhau bảy tiến chín xe 4 bình 2, pháo tám bình bảy pháo 7 lui 1, binh năm tiến một pháo 5 bình 3, binh tám bình bảy pháo 3 tiến 2, binh năm tiến một, trắng ưu ưu (3/1985 "Vương quán bôi" Trại hoàng Dũng thắng Lữ khâm), xe bảy tiến hai Tốt 7 tiến 1, mã bảy tiến năm tượng 7 tiến 5, pháo tám bình sáu xe 4 bình 2, binh năm tiến một xe trước tiến 5, xe bảy bình năm tượng 1 lui 3, binh năm tiến một xe trước bình 5(ứng với mã 3 tiến 5, hắc thế không kém), Mã Tam tiến năm xe 2 tiến 6, mã năm tiến ba mã 3 tiến 5, pháo năm tiến ba pháo 7 bình 1, Mã Tam tiến hai xe 2 bình 6, tượng ba tiến năm pháo 1 bình 4, xe hai bình bốn đổi xe, sau đó phe đỏ C7 có thể qua sông chiếm ưu. 10/1985 toàn quốc cá nhân tái Vu Ấu Hoa trước thắng Hồ vinh Hoa ].

(hai) xe 4 tiến 1, thì mã tám tiến bảy! Xe 1 bình 2, pháo tám bình sáu Tốt 7 tiến 1 (ứng với đổi đi pháo 5 lui 1 tốt hơn), binh bảy tiến một pháo 7 bình 1, mã bảy tiến năm tượng 3 tiến 5, binh bảy tiến một Tốt 7 tiến 1(như mã 3 lui 1 trốn mã, thì xe nhị tiến bảy lại pháo năm tiến bốn, đen khó đối phó), xe hai tiến bảy mã 7 tiến 6, binh bảy tiến một xe 4 tiến 1, xe bảy tiến bốn xe 4 tiến 4, xe bảy bình bốn xe 4 lui 4, xe bốn bình ba, phe đỏ thắng thế (1984 toàn quốc cá nhân tái Tiền Hồng phát đối Triệu Quốc Vinh).

(ba) xe 4 tiến 5, thì binh bảy tiến một xe 4 bình 2, mã tám tiến sáu xe 2 tiến 1, mã sáu tiến bảy pháo 7 bình 1, xe hai tiến bốn (ứng với xe nhị tiến sáu cao hơn) pháo 1 tiến 3, binh bảy tiến một xe 2 tiến 2, pháo năm bình bảy xe 1 tiến 2, tượng ba tiến năm, hồng ưu (12/1982 toàn quốc cá nhân tái Vương Bỉnh Hiền tiên hòa Triệu Quốc Vinh).

(bốn) Tốt 7 tiến 1, thì binh bảy tiến một Tốt 3 tiến 1, xe bảy tiến bốn xe 4 tiến 4, mã tám lui bảy xe 4 tiến 1, đến tận đây, phe đen lựa chọn vượt gấp 7 Tốt, kỵ hà tróc mã, khí mã phản kích, cùng phe đỏ đối kháng.
10. M8.7 X1-2
11. C7.1 ...
Tiến tốt tróc xe tranh tiên
... X4.2 12. P8.3...
Phe đỏ xông bảy binh tróc xe, tiến pháo kỵ hà đánh Tốt, chiếm lấy ưu thế
... C7.1 Xông tốt 7 bị xe đỏ tiến tróc, thế cục càng thêm bị động. Có thể suy nghĩ đi pháo 5 lui 1 thí tốt, sau đó phi bên trái tượng có thể đối phó.
13. X7.3 X4-3 14. X7-3 X3/2
15. X3/1 X3/1
Như đổi xe 2 tiến 4, thì mã bảy tiến năm, tượng 3 tiến 5, xe ba tiến bốn, phe đỏ lời quân.
16. P8-3 ...
Bình pháo công tượng, là nước cờ tranh tiên rất tốt.
... M7.6
hư đổi đi tượng 7 tiến 9, thì pháo ba tiến một, xe 3 tiến 1, pháo ba bình hai, đỏ ưu.
17. X3.1 X3-4 18. X3-4 M6.4
19. X2.9
Đến tận đây, phe đỏ xe chìm tới đáy tróc tượng, phe đỏ ưu thế.

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment