Wednesday, November 2, 2016

HIỆN ĐẠI BỐ CỤC TINH YẾU 4.Thuận pháo trực xa đối hoành xa -- trực xa tiến chốt bảy đối hoành xa nhảy mã biên

HIỆN ĐẠI BỐ CỤC TINH YẾU 4.Thuận pháo trực xa đối hoành xa -- trực xa tiến chốt bảy đối hoành xa nhảy mã biên

1. P2-5 P8-5 2. M2.3 M8.7
3. X1-2 X9.1 4. M8.7 X9-4
5. C7.1...
Tiến thất binh, mục đích là tránh lối mòn quen thuộc, tìm biến hóa mới
... M2.1...
Có 2 thủ đoạn khác:
[1] Tốt 7 tiến 1 xe hai tiến bốn, xe 4 tiến 5 tượng bảy tiến chín, mã 2 tiến 3 sĩ sáu tiến năm, xe 4 bình 3 xe chín bình bảy, pháo 2 tiến 4 xe hai bình sáu, Tốt 3 tiến 1 binh bảy tiến một, xe 3 lui 2 xe sáu lui một, pháo 2 bình 3 mã bảy sữa tám, pháo 3 tiến 2 pháo tám tiến một, sĩ 4 tiến 5 pháo năm bình sáu, mã 7 tiến 6 pháo tám bình bảy, xe 1 bình 2 pháo bảy tiến một, pháo 5 bình 7 binh năm tiến một, tượng 3 tiến 5 phe đen dễ đi;
[2] xe 4 tiến 5 tượng bảy tiến chín, mã 2 tiến 3 binh ba tiến một, xe 1 tiến 1 sĩ sáu tiến năm, xe 4 bình 3 xe chín bình bảy, xe 1 bình 6 mã bảy lui sáu, xe 3 tiến 3 tượng chín lui bảy, xe 1 bình 6 mã bảy lui sáu, xe 3 tiến 3 tượng chín lui bảy xe 6 tiến 3 xe hai tiến sáu, Tốt 3 tiến 1 xe hai bình ba, pháo 5 lui 1 binh ba tiến một, xe 6 bình 4 mã ba tiến bốn, xe 4 tiến 1 xe ba bình bốn, pháo 5 bình 7 song phương tranh giành tiên thủ.

... 6. X2.5 P5/1 (hình)

Như đổi đi pháo 2 bình 3 thì xe chín bình tám, xe 1 bình 2 pháo tám tiến bốn, xe 4 tiến 5 xe tám tiến hai, xe 4 bình 3 tượng bảy tiến chín, xe 2 tiến 3 xe tám tiến bốn, xe 3 tiến 1 binh ba tiến một, xe 3 bình 1 xe tám lui ba, pháo 3 tiến 3 binh ba tiến một, pháo 3 tiến 4 sĩ sáu tiến năm, Tốt 7 tiến 1 xe hai bình ba, mã 7 lui 9 pháo năm tiến bốn, sĩ 4 tiến 5 tướng năm bình sáu, xe 1 tiến 2 xe tám bình sáu, pháo 3 bình 6 tướng sáu tiến một, pháo 6 lui 1 sĩ năm lui bốn, xe 1 lui 1 tướng lui một, đỏ thắng.

7. X2-8 P2.5 8. P5-8 C7.1
9. T7.5 T7.5 10. X9.1 C1.1
11. X8/2 X4.3 12. C5.1 M7.6
13. X9-2 X1.1 14. X2.3 X1-4
15. S4.5 P5-7 16. M7.5 M6.7
17. X2-4 S4.5 18. X4.2 HậuX.2
19. P8-6 X4-2 20. X8.2 M1.2
21. C7.1 C3.1 22. C5.1
Đỏ ưu

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment