Tuesday, November 8, 2016

ĐƠN XA THẮNG SĨ TƯỢNG TOÀN [Định thức 2]

ĐƠN XA THẮNG SĨ TƯỢNG TOÀN
[Định thức 2]


1. X8-4 S5.6 2. Tg5-4 S4.5
3. X4-8 ...
Không cho đen lùi tướng vì trắng tiến chiếu ăn voi 7
... T7.9 4. X8.4 S5/6
5. X8/2...
Ngừng ngắt trọng yếu
... T9.7 6. X8/1 S6.5
7. X8-2 S5.4 8. X2.1 S4/5
9. X2.1 Tg6/1 10. X2-5
Ăn sĩ thắng

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment