Wednesday, November 9, 2016

ĐƠN XA THẮNG SĨ TƯỢNG TOÀN Ván 3

Ván 3


1. X7/1 Tg6.1
Nếu vào tướng thì trắng mượn cớ bình sang cánh phải chiếu tướng và thay đổi vị trí của xe, không cho tướng vào trung lộ, quay về định thức 1.
2. X7-2 Tg6/1
Nếu đen đi tượng thì trắng mượn cớ tróc tượng đổi vị trí xe, lại diễn tiến về đơn xe sát sĩ.
3. X2.2 ...
Buộc đen dịch tướng không cho vào trung lộ để sử dụng định thức sát sĩ
... Tg6.1
4. X2/4...
Đổi được vị trí xe
... Tg6/1
5. X2-4 Tg6-5 6. X4-5 ...
Phục nước ngự giá than chinh kìm hãm toàn diện
... Tg5-6
7. Tg5.1 ...
nước chờ ác độc
... Tg6.1
Bất đắt dĩ phải đi.
8. X5-4 S5.6
9. Tg5-4 S4.5 10. X4-2
Trở về định thức

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment