Monday, November 21, 2016

Đổng văn Uyên diệu khí song xa nhập cục trọng pháo sát vương

Đổng văn Uyên tiên thắng Chung Trân
1. P2-5 M8.7 2. M2.3 X9-8
3. X1-2 C3.1 4. P8-7 M2.3
5. M8.9 M3.2 6. X2.6 P2.1
Cách đi lưu hành ở thập niên 30, kỳ thực là không tốt vì để cho mã lộ 7 mất căn. Nên đi V7.5 hoặc B1.1.
7. X9.1 C7.1 8. X2/2 T3.5
9. C3.1 S4.5 10. C3.1 T5.7
11. M3.4 M7.6
Vội vàng! Tuy có thể ngăn đỏ ăn tốt 5 nhưng lại làm xe pháo mất căn, cảm giác nguy hiểm rình rập thật khó chịu. Có thể đổi đi tượng 7 tiến 5, đỏ nếu mã bốn tiến năm, thì pháo 8 bình 9, còn không có gì đáng ngại.
12. M4.6 T7/5
Không bằng đi xe 1 bình 4, mã sáu tiến bảy, xe 4 tiến 7, mặc dù chỗ hạ phong nhưng vẫn tốt hơn.
13. X2-4 M6/7
Không bằng đi xe 1 bình 4, mã sáu tiến bảy, xe 4 tiến 7, mặc dù chỗ hạ phong nhưng vẫn tốt hơn.
14. X9-3 M7.8
15. X4.1 P8-6 16. P5.4 M8/6
Kém. Đi P2/1 phòng thủ tốt hơn.
17. X4-3 M2.1 18. P7-3 M6/8
19. Xt-2 P2.1 (hình)20. M6.5...
Khí xe, làm hỏng hàng phòng ngự của đen.
... P2-8
Nếu tượng 7 tiến 5, thì xe hai tiến hai, xe 8 bình 7, xe hai bình bốn, đen mất quân
21. M5.7 Tg5-4 22. X3-6 P6-4
23. X6.6 S5.4 24. P5-6 S4/5
25. P6/3
Đỏ phế song xe nhập cục thật đặc sắc, xứng đáng thưởng thức.

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment