Monday, November 13, 2017

Cờ thế: Phi yến hàm nê


1. M8/6 Tg5-6 2. P9.3 P2/3
3. M7.5 P2.1 4. M6.7 P2/1
5. M7.6 P2.1 6. P6/1 P2/1
7. P6/1 P2.1 8. M6/7 P2/1
9. M7/6 P2.1 10. P6.1 P2/1

11. P6/3 P2.1 12. M6.7 P2/1
13. M7.6 P2.1 14. P6.3 P2/1
15. P6/1 P2.1 16. M6/7 P2/1
17. M7/6 P2.1 18. P6.1 P2/1
19. P6/4 P2.1 20. M6.7 P2/1
21. M7.6 P2.1 22. P6.4 P2/1
23. P6/1 P2.1 24. M6/7 P2/1
25. M7/6 P2.1 26. P6.1 P2/1
27. P6/5 P2.1 28. M6.7 P2/1
29. M7.6 P2.1 30. P6.5 P2/1
31. P6/1 P2.1 32. M6/7 P2/1
33. M7/6 P2.1 34. P6.1 P2/1
35. P6/6 P2.1 36. M6.7 P2/1
37. M7.6 P2.1 38. P6.6 P2/1
39. P6/1 P2.1 40. M6/7 P2/1
41. M7/6 P2.1 42. P6.1 P2/1
43. P6.2 P2.1 44. M6.7 P2/1
45. P6-4 Tg6-5 46. P4-5 Tg5-6
47. M7.6 P2.1 48. P5-4 M6.8
49. M5/7 P2/1 50. M7.8 P2/1
51. M8/6 Tg6-5 52. M6/5 Tg5/1
53. M5.7 Tg5/1 54. P9.2 P2/1
55. M6/8 P2-6 56. M8.6
Đỏ thắng.

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment