Friday, November 10, 2017

Danh mục tài liệu cờ tiếng trung [CBL/CBR/XQF/CHM]

Danh mục khoảng 1000 tài liệu các dạng khác nhau để ae dễ tìm kiếm và tải về. Danh mục bao gồm tiếng trung, bấm vào đây sẽ chuyển đến trang có link tải. Kéo xuống màn hình phía dưới có link tải (xem hình)
TT Tiếng Trung (bấm vào link) Hán việt
1 善庆堂重订梅花变详注版[CBR]  Thiện khánh đường trọng đính mai hoa biến tường chú bản [CBR]
2  善庆堂重订梅花变详注版[XQF]  Thiện khánh đường trọng đính mai hoa biến tường chú bản [XQF]
3  善庆堂重订梅花变详注版[CBL]  Thiện khánh đường trọng đính mai hoa biến tường chú bản [CBL]
4  汕头棋院棋谱库200812[CBL]  Sán đầu kỳ viện kỳ phổ khố200812[CBL]
5  汕头棋院最新棋谱500多局(更新至20081115)[CBL]  Sán đầu kỳ viện tối tân kỳ phổ500 đa cục (canh tân chí20081115)[CBL]
6  单霞丽电视讲棋精选集[XQF]  Đơn hà lệ điện thị giảng kỳ tinh tuyển tập [XQF]
7  单霞丽专集[CHM]  Đơn hà lệ chuyên tập [CHM]
8  女子冠军系列:单霞丽专集(222局)[XQF]  Nữ tử quán quân hệ liệt: Đơn hà lệ chuyên tập (222 cục)[XQF]
9  上马类布局[CBL]  Thượng mã loại bố cục [CBL]
10  尚威布局陷阱新编[XQf]  Thượng uy bố cục hãm tịnh tân biên [XQf]
11  尚威大师布局陷阱搜集[XQF]  Thượng uy đại sư bố cục hãm tịnh sưu tập [XQF]
12  尚威道场[CBL]  Thượng uy đạo trường [CBL]
13  尚威道场[CHM]  Thượng uy đạo trường [CHM]
14  尚威道场[XQF]  Thượng uy đạo trường [XQF]
15  邵次明《象棋战略》全局部分[CBL]  Thiệu thứ minh < tượng kỳ chiến lược > toàn cục bộ phân [CBL]
16  邵次明《象棋战略》全局部分[XQF]  Thiệu thứ minh < tượng kỳ chiến lược > toàn cục bộ phân [XQF]
17  少年姜太公[CHM]  Thiếu niên khương thái công [CHM]
18  少子百局谱[XQF]  Thiếu tử bách cục phổ [XQF]
19  神妙变化象棋谱[CBR]  Thần diệu biến hóa tượng kỳ phổ [CBR]
20  神妙变化象棋谱[XQF]  Thần diệu biến hóa tượng kỳ phổ [XQF]
21  神妙变化象棋谱[CBL]  Thần diệu biến hóa tượng kỳ phổ [CBL]
22  省级棋手的谱[CBL]24局  Tỉnh cấp kỳ thủ đích phổ [CBL]24 cục
23  士角炮布局[XQF]  Sĩ giác pháo bố cục [XQF]
24  士角炮单提马抵当头炮[DOC]  Sĩ giác pháo đơn đề mã để đương đầu pháo [DOC]
25  士角炮单提马抵当头炮[XQF]  Sĩ giác pháo đơn đề mã để đương đầu pháo [XQF]
26  仕角炮对局选[CBL]  Sĩ giác pháo đối cục tuyển [CBL]
27  仕角炮对右中炮[XQF]  Sĩ giác pháo đối hữu trung pháo [XQF]
28  仕角炮局(112局)[CBL]  Sĩ giác pháo cục (112 cục)[CBL]
29  仕角炮局(112局) [PGN]  Sĩ giác pháo cục (112 cục) [PGN]
30  仕角炮新编[XQF]  Sĩ giác pháo tân biên [XQF]
31  世界第一位六冠王--赵国荣实战专集[XQF]  Thế giới đệ nhất vị lục quán vương -- triệu quốc vinh thực chiến chuyên tập [XQF]
32  世界第一位六冠王--赵国荣实战专集[CHM]  Thế giới đệ nhất vị lục quán vương -- triệu quốc vinh thực chiến chuyên tập [CHM]
33  世界冠军赵国荣专集[CBR]王嘉良、李德林编著  Thế giới quán quân triệu quốc vinh chuyên tập [CBR] vương gia lương, lý đức lâm biên trứ
34  十冠军中局妙手[CBL]  Thập quán quân trung cục diệu thủ [CBL]
35  十连冠的棋艺精华:胡荣华杰作六十局[CHM]  Thập liên quán đích kỳ nghệ tinh hoa: Hồ vinh hoa kiệt tác lục thập cục [CHM]
36  十连冠的棋艺精华—胡荣华杰作六十局[CBR]  Thập liên quán đích kỳ nghệ tinh hoa - hồ vinh hoa kiệt tác lục thập cục [CBR]
37  十连冠的棋艺精华—胡荣华杰作60局[CHM]  Thập liên quán đích kỳ nghệ tinh hoa - hồ vinh hoa kiệt tác60 cục [CHM]
38  十连冠的棋艺精华—胡荣华杰作60局[CBL]  Thập liên quán đích kỳ nghệ tinh hoa - hồ vinh hoa kiệt tác60 cục [CBL]
39  十连冠的棋艺精华:胡荣华杰作六十局(含对局评注)[CBR]  Thập liên quán đích kỳ nghệ tinh hoa: Hồ vinh hoa kiệt tác lục thập cục (hàm đối cục bình chú)[CBR]
40  十连冠的棋艺精华:胡荣华杰作六十局(含对局评注)[XQF]  Thập liên quán đích kỳ nghệ tinh hoa: Hồ vinh hoa kiệt tác lục thập cục (hàm đối cục bình chú)[XQF]
41  事林广记[XQF]  Sự lâm quảng ký [XQF]
42  适情雅趣[CHM]大棋子版  Thích tình nhã thú [CHM] đại kỳ tử bản
43  适情雅趣[CHM](全550局)  Thích tình nhã thú [CHM](toàn550 cục)
44  适情雅趣 550局 (带评注) [jar.jad]  Thích tình nhã thú  550 cục  (đái bình chú) [jar. jad]
45  适情雅趣修订[XQF]  Thích tình nhã thú tu đính [XQF]
46  适情雅趣修订[CBR]  Thích tình nhã thú tu đính [CBR]
47  适情雅趣[CBL]  Thích tình nhã thú [CBL]
48  适情雅趣 550局全本[XQF]  Thích tình nhã thú  550 cục toàn bản [XQF]
49  适情雅趣 网络全本[CHM]  Thích tình nhã thú   võng lạc toàn bản [CHM]
50  三国七子谱50局[XQF]吴怀洁著  Tam quốc thất tử phổ50 cục [XQF] ngô hoài khiết trứ
51  实战残局讲评[CHM]王嘉良(动态棋谱)  Thực chiến tàn cục giảng bình [CHM] vương gia lương (động thái kỳ phổ)
52  实用残局窥秘[CBR]郑德丰著  Thực dụng tàn cục khuy bí [CBR] trịnh đức phong trứ
53  实用残局窥秘[CHM]郑德丰著  Thực dụng tàn cục khuy bí [CHM] trịnh đức phong trứ
54  实用残局窥秘[EXE]郑德丰  Thực dụng tàn cục khuy bí [EXE] trịnh đức phong
55  实用残局窥秘[HTML]郑德丰著  Thực dụng tàn cục khuy bí [HTML] trịnh đức phong trứ
56  实用残局求道之单马残局(megao11原创)[CHM]  Thực dụng tàn cục cầu đạo chi đơn mã tàn cục (megao11 nguyên sang)[CHM]
57  实用残局求道之马兵专集(上) (megao11原创)[CHM]  Thực dụng tàn cục cầu đạo chi mã binh chuyên tập (thượng) (megao11 nguyên sang)[CHM]
58  实用弃子局》中炮七兵过河车对屏风马平炮兑车(李德林编著)[XQF]  Thực dụng khí tử cục > trung pháo thất binh quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa (lý đức lâm biên trứ)[XQF]
59  实战杀局欣赏[XQF]  Thực chiến sát cục hân thưởng [XQF]
60  实战象棋开局 (完整版)[XQF]  Thực chiến tượng kỳ khai cục  (hoàn chỉnh bản)[XQF]
61  实战象棋开局 (完整版)[CBL]  Thực chiến tượng kỳ khai cục  (hoàn chỉnh bản)[CBL]
62  实战中局解析[CBL]  Thực chiến trung cục giải tích [CBL]
63  实战中局解析[XQF]  Thực chiến trung cục giải tích [XQF]
64  收藏的华山300局急进中兵开局选[XQF]  Thu tàng đích hoa sơn300 cục cấp tiến trung binh khai cục tuyển [XQF]
65  双鞭呼延灼网络棋谱[XQF]  Song tiên hô diên chước võng lạc kỳ phổ [XQF]
66  双车错名局[XQF]  Song xa thác danh cục [XQF]
67  双车错名局[PGN]  Song xa thác danh cục [PGN]
68  双车错名局[CBL]  Song xa thác danh cục [CBL]
69  双车类组合杀法实战200局[XQF]  Song xa loại tổ hợp sát pháp thực chiến200 cục [XQF]
70  双炮过河-大师实战170局[XQF]  Song pháo quá hà - đại sư thực chiến170 cục [XQF]
71  双炮过河的形成与演进[CHM]  Song pháo quá hà đích hình thành dữ diễn tiến [CHM]
72  双炮过河新编[XQF]  Song pháo quá hà tân biên [XQF]
73  顺炮布局韬略[CBL]  Thuận pháo bố cục thao lược [CBL]
74  顺炮布局韬略-第一章-顺炮横车对直车-15局[CBL]  Thuận pháo bố cục thao lược - đệ nhất chương - thuận pháo hoành xa đối trực xa -15 cục [CBL]
75  顺炮布局韬略-1-2-3[EXE]  Thuận pháo bố cục thao lược -1-2-3[EXE]
76  顺炮布局-中国象棋丛书 第二版 第一章 15局全[CBL]吴启生编著  Thuận pháo bố cục - trung quốc tượng kỳ tùng thư   đệ nhị bản   đệ nhất chương  15 cục toàn [CBL] ngô khải sinh biên trứ
77  顺炮布局-中国象棋丛书 第二版 5-8局[CBL]吴启生编著  Thuận pháo bố cục - trung quốc tượng kỳ tùng thư   đệ nhị bản  5-8 cục [CBL] ngô khải sinh biên trứ
78  顺炮春秋[XQF]  Thuận pháo xuân thu [XQF]
79  顺炮对局选[CBL]  Thuận pháo đối cục tuyển [CBL]
80  顺炮横车对直车(中集)王嘉良李德林著 第一章[CBR]  Thuận pháo hoành xa đối trực xa (trung tập) vương gia lương lý đức lâm trứ   đệ nhất chương [CBR]
81  顺炮汇编[XQF]  Thuận pháo hối biên [XQF]
82  顺炮局和列炮局(包括半途列炮)[CHM]  Thuận pháo cục hòa liệt pháo cục (bao quát bán đồ liệt pháo)[CHM]
83  顺炮快横车对炮打中兵[XQF]  Thuận pháo khoái hoành xa đối pháo đả trung binh [XQF]
84  顺炮两头蛇VS黑双横车、黑缓出车合集[XQF]  Thuận pháo lưỡng đầu xàVS hắc song hoành xa, hắc hoãn xuất xa hợp tập [XQF]
85  顺炮两头蛇VS黑双横车、黑缓出车合集[CBL]  Thuận pháo lưỡng đầu xàVS hắc song hoành xa, hắc hoãn xuất xa hợp tập [CBL]
86  顺炮全集[CBL]  Thuận pháo toàn tập [CBL]
87  顺炮全集[CBR]  Thuận pháo toàn tập [CBR]
88  顺炮全集[CHM]  Thuận pháo toàn tập [CHM]
89  顺炮全集(上卷)顺炮直车对横车[XQF](部分)  Thuận pháo toàn tập (thượng quyển) thuận pháo trực xa đối hoành xa [XQF](bộ phân)
90  顺手炮大师对局评注[CBL]  Thuận thủ pháo đại sư đối cục bình chú [CBL]
91  布局定式与战理-顺手炮 列手炮[CBL]  Bố cục định thức dữ chiến lý - thuận thủ pháo   liệt thủ pháo [CBL]
92  布局定式与战理-顺手炮 列手炮[XQF]  Bố cục định thức dữ chiến lý - thuận thủ pháo   liệt thủ pháo [XQF]
93  顺炮直车对缓开车[XQF]  Thuận pháo trực xa đối hoãn khai xa [XQF]
94  顺炮直车对缓开车大全[CBL]  Thuận pháo trực xa đối hoãn khai xa đại toàn [CBL]
95  顺炮直车急过河对横车 专辑[XQF]  Thuận pháo trực xa cấp quá hà đối hoành xa   chuyên tập [XQF]
96  顺炮直车两头蛇对横车分边炮(炮2平1之变)专题研究[XQF]  Thuận pháo trực xa lưỡng đầu xà đối hoành xa phân biên pháo (pháo2 bình1 chi biến) chuyên đề nghiên cứu [XQF]
97  顺炮最佳对局[CHM](动态大棋盘)有评注  Thuận pháo tối giai đối cục [CHM](động thái đại kỳ bàn) hữu bình chú
98  顺手炮-其他类开局(142局)[PGN]  Thuận thủ pháo - kỳ tha loại khai cục (142 cục)[PGN]
99  孙勇征专集[CHM]  Tôn dũng chinh chuyên tập [CHM]
100  孙勇征专集[XQF](全22局)  Tôn dũng chinh chuyên tập [XQF](toàn22 cục)
101  孙勇征专集(510局)[XQF]  Tôn dũng chinh chuyên tập (510 cục)[XQF]
102  台湾棋王吴贵临选集[XQF]  Đài loan kỳ vương ngô quý lâm tuyển tập [XQF]
103  太阳(3局)[XQF]  Thái dương (3 cục)[XQF]
104  唐丹专集[CHM]  Đường đan chuyên tập [CHM]
105  女子冠军系列:唐丹专集(129局)[XQF]  Nữ tử quán quân hệ liệt: Đường đan chuyên tập (129 cục)[XQF]
106  韬略元机(部分布局5局)[XQF]  Thao lược nguyên cơ (bộ phân bố cục5 cục)[XQF]
107  韬略元机全局篇1至32[CBL]  Thao lược nguyên cơ toàn cục thiên1 chí32[CBL]
108  陶情弈趣[XQF]  Đào tình dịch thú [XQF]
109  特级大师布局精华[CHM]  Đặc cấp đại sư bố cục tinh hoa [CHM]
110  特级大师布局精华[XQF]  Đặc cấp đại sư bố cục tinh hoa [XQF]
111  特级大师残局集粹[CCF]  Đặc cấp đại sư tàn cục tập túy [CCF]
112  特级大师残局集粹[HTML]  Đặc cấp đại sư tàn cục tập túy [HTML]
113  特级大师吕钦巧手妙着[XQF]  Đặc cấp đại sư lữ khâm xảo thủ diệu trước [XQF]
114  铁滑车布局[CHM]  Thiết hoạt xa bố cục [CHM]
115  铁滑车的动态[CBR]  Thiết hoạt xa đích động thái [CBR]
116  听松轩象戏谱 屠景明等编著[XQF]  Thính tùng hiên tượng hí phổ   đồ cảnh minh đẳng biên trứ [XQF]
117  听松轩象戏谱 屠景明等编著[CBL]  Thính tùng hiên tượng hí phổ   đồ cảnh minh đẳng biên trứ [CBL]
118  天下英豪家族 VS 一剑倾新家族联盟全部棋谱[CBL]  Thiên hạ anh hào gia tộc  VS  nhất kiếm khuynh tân gia tộc liên minh toàn bộ kỳ phổ [CBL]
119  屠景明平炮兑车[XQF]  Đồ cảnh minh bình pháo đoái xa [XQF]
120  万春林_夺子150注解版[XQF]  Vạn xuân lâm _ đoạt tử150 chú giải bản [XQF]
121  万春林特大的新书 旧谱发出[XQF]  Vạn xuân lâm đặc đại đích tân thư   cựu phổ phát xuất [XQF]
122  万春林专集[CHM]  Vạn xuân lâm chuyên tập [CHM]
123  万春林专集[XQF]  Vạn xuân lâm chuyên tập [XQF]
124  王斌大师讲解的半途列炮[CBR]  Vương bân đại sư giảng giải đích bán đồ liệt pháo [CBR]
125  王斌大师教授的半途列炮[XQF]  Vương bân đại sư giáo thụ đích bán đồ liệt pháo [XQF]
126  王斌棋评(07个人赛共18局)[CBR]  Vương bân kỳ bình (07 cái nhân trại cộng18 cục)[CBR]
127  王斌专集[CHM]  Vương bân chuyên tập [CHM]
128  王斌专集[XQF]  Vương bân chuyên tập [XQF]
129  王秉国大师专集[XQF]  Vương bỉnh quốc đại sư chuyên tập [XQF]
130  王嘉良92版《象棋布局精华》中的【仙人指路对卒底炮】的三个[XQF]  Vương gia lương92 bản < tượng kỳ bố cục tinh hoa > trung đích [ tiên nhân chỉ lộ đối tốt để pháo ] đích tam cái [XQF]
131  王嘉良顺手炮[CBR]  Vương gia lương thuận thủ pháo [CBR]
132  王嘉良专集[CHM]  Vương gia lương chuyên tập [CHM]
133  王琳娜专集[CHM]  Vương lâm na chuyên tập [CHM]
134  女子冠军系列:王琳娜专集(405局)[XQF]  Nữ tử quán quân hệ liệt: Vương lâm na chuyên tập (405 cục)[XQF]
135  王琳娜专集[XQF]  Vương lâm na chuyên tập [XQF]
136  网络短局集_2009-03(563) [CBL]  Võng lạc đoản cục tập _2009-03(563) [CBL]
137  网弈象棋开局棋形高级篇(飞刀怪招巧应对)[DOC]  Võng dịch tượng kỳ khai cục kỳ hình cao cấp thiên (phi đao quái chiêu xảo ứng đối)[DOC]
138  王秉国专集[CHM]  Vương bỉnh quốc chuyên tập [CHM]
139  王者之战——五羊杯冠军赛集珍谱[CBL]  Vương giả chi chiến -- ngũ dương bôi quán quân trại tập trân phổ [CBL]
140  汶川加油(4局)[XQF]  Vấn xuyên gia du (4 cục)[XQF]
141  卧槽马杀100着[CBL]  Ngọa tào mã sát100 trước [CBL]
142  我的比赛开局库-人机解拆评注版[XQF]  Ngã đích tỉ trại khai cục khố - nhân cơ giải sách bình chú bản [XQF]
143  窝心马布局[CBL]  Oa tâm mã bố cục [CBL]
144  五八炮过河互进七兵对反宫马[CBL]  Ngũ bát pháo quá hà hỗ tiến thất binh đối phản cung mã [CBL]
145  五八炮七兵对反宫马(2005年对局共28局)[XQF]  Ngũ bát pháo thất binh đối phản cung mã (2005 niên đối cục cộng28 cục)[XQF]
146  无车类组合杀法实战200局[XQF]  Vô xa loại tổ hợp sát pháp thực chiến200 cục [XQF]
147  五冠军实战中局100例[XQF]  Ngũ quán quân thực chiến trung cục100 lệ [XQF]
148  吴贵临象棋兵法[DOC]  Ngô quý lâm tượng kỳ binh pháp [DOC]
149  吴贵临的象棋兵法飞象局[EXE]  Ngô quý lâm đích tượng kỳ binh pháp phi tượng cục [EXE]
150  吴贵临的象棋兵法飞象局-实战精选[XQF]  Ngô quý lâm đích tượng kỳ binh pháp phi tượng cục - thực chiến tinh tuyển [XQF]
151 吴贵临象棋兵法[DOC]  Ngô quý lâm tượng kỳ binh pháp [DOC]
152  吴贵临的象棋兵法飞象局[EXE]  Ngô quý lâm đích tượng kỳ binh pháp phi tượng cục [EXE]
153  吴贵临的象棋兵法飞象局-实战精选[XQF]  Ngô quý lâm đích tượng kỳ binh pháp phi tượng cục - thực chiến tinh tuyển [XQF]
154  吴贵临象棋兵法[XQF]  Ngô quý lâm tượng kỳ binh pháp [XQF]
155  吴贵临象棋兵法[CHM]  Ngô quý lâm tượng kỳ binh pháp [CHM]
156  吴贵临象棋兵法之一[CBL]  Ngô quý lâm tượng kỳ binh pháp chi nhất [CBL]
157  吴贵临象棋兵法之二[CBL]  Ngô quý lâm tượng kỳ binh pháp chi nhị [CBL]
158  吴贵临象棋兵法之三[CBL]  Ngô quý lâm tượng kỳ binh pháp chi tam [CBL]
159  吴贵临专集[CHM]  Ngô quý lâm chuyên tập [CHM]
160  无忌乱谈棋之棋艺提高与棋谱精选[XQF]  Vô kị loạn đàm kỳ chi kỳ nghệ đề cao dữ kỳ phổ tinh tuyển [XQF]
161  五九炮布局研究[XQF]  Ngũ cửu pháo bố cục nghiên cứu [XQF]
162  五九炮过河车对屏风马平炮兑车之炮击中卒专题研究(凌水之源整理)[XQF]  Ngũ cửu pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa chi pháo kích trung tốt chuyên đề nghiên cứu (lăng thủy chi nguyên chỉnh lý)[XQF]
163  五九炮过河车对平炮兑车——红退窝心马专题[CBR]  Ngũ cửu pháo quá hà xa đối bình pháo đoái xa -- hồng thối oa tâm mã chuyên đề [CBR]
164  五六炮对反宫马--171局[PGN]  Ngũ lục pháo đối phản cung mã --171 cục [PGN]
165  五六炮对屏风马(162局)[PGN]  Ngũ lục pháo đối bình phong mã (162 cục)[PGN]
166  五七炮布局研究[XQF]  Ngũ thất pháo bố cục nghiên cứu [XQF]
167  五七炮对反宫马----138局[PGN]  Ngũ thất pháo đối phản cung mã ----138 cục [PGN]
168  五七炮对屏风马[CBL]徐家亮 杨典著  Ngũ thất pháo đối bình phong mã [CBL] từ gia lượng   dương điển trứ
169  五七炮对屏风马[CBL]2.0  Ngũ thất pháo đối bình phong mã [CBL]2. 0
170  五七炮对屏风马弃车局[CBL]  Ngũ thất pháo đối bình phong mã khí xa cục [CBL]
171  五七炮进三兵对屏风马进3卒开局研究[CBR]  Ngũ thất pháo tiến tam binh đối bình phong mã tiến3 tốt khai cục nghiên cứu [CBR]
172  五七炮进三兵对屏风马进3卒开局研究[XQF]  Ngũ thất pháo tiến tam binh đối bình phong mã tiến3 tốt khai cục nghiên cứu [XQF]
173  五七炮进三兵对屏风马进3卒系列全集[CBL]  Ngũ thất pháo tiến tam binh đối bình phong mã tiến3 tốt hệ liệt toàn tập [CBL]
174  五七炮进三兵对屏风马进3卒专题研究[XQF]  Ngũ thất pháo tiến tam binh đối bình phong mã tiến3 tốt chuyên đề nghiên cứu [XQF]
175  五七炮进三兵对屏风马 选自《棋海新友》1996.5 [XQF]  Ngũ thất pháo tiến tam binh đối bình phong mã   tuyển tự < kỳ hải tân hữu >1996. 5 [XQF]
176  五七炮进三兵对屏风马专题研究[CHM]  Ngũ thất pháo tiến tam binh đối bình phong mã chuyên đề nghiên cứu [CHM]
177  三国七子谱50局[xqf]吴怀洁著  Tam quốc thất tử phổ50 cục [xqf] ngô hoài khiết trứ
178  吴陶十局赛[XQF]  Ngô đào thập cục trại [XQF]
179  吴陶十局赛[CBL]  Ngô đào thập cục trại [CBL]
180  伍霞专集[CHM]  Ngũ hà chuyên tập [CHM]
181  女子冠军系列:伍霞专集(245局)[XQF]  Nữ tử quán quân hệ liệt: Ngũ hà chuyên tập (245 cục)[XQF]
182  五羊杯棋谱全集1-29届[CBL]  Ngũ dương bôi kỳ phổ toàn tập1-29 giới [CBL]
183  五羊杯象棋赛全集[CHM](动态棋谱)  Ngũ dương bôi tượng kỳ trại toàn tập [CHM](động thái kỳ phổ)
184  五羊杯象棋赛1-28届(全集)[XQF]  Ngũ dương bôi tượng kỳ trại1-28 giới (toàn tập)[XQF]
185  五羊杯象棋赛1-28届(全集)[CBR]  Ngũ dương bôi tượng kỳ trại1-28 giới (toàn tập)[CBR]
186  五羊杯象棋赛全集[CHM 增订版]  Ngũ dương bôi tượng kỳ trại toàn tập [CHM  tăng đính bản ]
187  瞎眼狗布局[CBL]  Hạt nhãn cẩu bố cục [CBL]
188  献车制胜[CHM](脱机版)  Hiến xa chế thắng [CHM](thoát cơ bản)
189  现代布局精要[XQF](47局)  Hiện đại bố cục tinh yếu [XQF](47 cục)
190  现代大小列手炮专题研究[CBL]  Hiện đại đại tiểu liệt thủ pháo chuyên đề nghiên cứu [CBL]
191  现代顺炮新变[CHM]  Hiện đại thuận pháo tân biến [CHM]
192  现代顺炮新变[XQF]刘彬如 余志弈著  Hiện đại thuận pháo tân biến [XQF] lưu bân như   dư chí dịch trứ
193  现代象棋陷阱与对策(不全)[CHM]  Hiện đại tượng kỳ hãm tịnh dữ đối sách (bất toàn)[CHM]
194  仙人指路.[CHM]  Tiên nhân chỉ lộ. [CHM]
195  仙人指路[CHM](东萍格式脱机版)  Tiên nhân chỉ lộ [CHM](đông bình cách thức thoát cơ bản)
196  仙人指路[CHM]QQ游戏平民会  Tiên nhân chỉ lộ [CHM]QQ du hí bình dân hội
197  仙人指路布局[SK]  Tiên nhân chỉ lộ bố cục [SK]
198  仙人指路对飞象(303局)[XQF]  Tiên nhân chỉ lộ đối phi tượng (303 cục)[XQF]
199  仙人指路对金钩炮[CBL]  Tiên nhân chỉ lộ đối kim câu pháo [CBL]
200  仙人指路对中炮 华山高手精彩战例[CBR]  Tiên nhân chỉ lộ đối trung pháo   hoa sơn cao thủ tinh thải chiến lệ [CBR]
201  仙人指路对卒底炮(161局)[PGN]  Tiên nhân chỉ lộ đối tốt để pháo (161 cục)[PGN]
202  仙人指路对卒底炮(对局选集)[XQF]  Tiên nhân chỉ lộ đối tốt để pháo (đối cục tuyển tập)[XQF]
203  仙人指路对卒底炮——黑飞右象红炮击中兵专题[CBL]  Tiên nhân chỉ lộ đối tốt để pháo -- hắc phi hữu tượng hồng pháo kích trung binh chuyên đề [CBL]
204  仙人指路对卒底炮 红飞右相 红马盘河黑快出直车之一[CBL]  Tiên nhân chỉ lộ đối tốt để pháo   hồng phi hữu tương   hồng mã bàn hà hắc khoái xuất trực xa chi nhất [CBL]
205  仙人指路对卒底炮 红飞右相 红马盘河黑快出直车之一[XQF]  Tiên nhân chỉ lộ đối tốt để pháo   hồng phi hữu tương   hồng mã bàn hà hắc khoái xuất trực xa chi nhất [XQF]
206  仙人指路对卒底炮之红巡河炮变例[CBL]  Tiên nhân chỉ lộ đối tốt để pháo chi hồng tuần hà pháo biến lệ [CBL]
207  仙人指路弃空头炮局修正版[XQF]  Tiên nhân chỉ lộ khí không đầu pháo cục tu chính bản [XQF]
208  仙人指路全集[CBL]史上最全最新版  Tiên nhân chỉ lộ toàn tập [CBL] sử thượng tối toàn tối tân bản
209  仙人指路全集[XQF]史上最全最新版  Tiên nhân chỉ lộ toàn tập [XQF] sử thượng tối toàn tối tân bản
210  先手金钩炮全集[XQF]  Tiên thủ kim câu pháo toàn tập [XQF]
211  先手敛炮[CBL]  Tiên thủ liễm pháo [CBL]
212  详解马底兵必胜单士象[CHM]  Tường giải mã để binh tất thắng đơn sĩ tượng [CHM]
213  象局汇存第二集[XQF]谢侠逊编校  Tượng cục hối tồn đệ nhị tập [XQF] tạ hiệp tốn biên hiệu
214  象局汇刊 初集[CBL]钱梦吾编著  Tượng cục hối san   sơ tập [CBL] tiền mộng ngô biên trứ
215  象局集锦三集[CBL]  Tượng cục tập cẩm tam tập [CBL]
216  象局集锦二集[CBL]  Tượng cục tập cẩm nhị tập [CBL]
217  象局集锦一集[CBL]  Tượng cục tập cẩm nhất tập [CBL]
218  象棋兵法[CHM]  Tượng kỳ binh pháp [CHM]
219  象棋兵法[CHM](脱机版)  Tượng kỳ binh pháp [CHM](thoát cơ bản)
220  象棋布局从书之五七炮对屏风马[XQF]  Tượng kỳ bố cục tòng thư chi ngũ thất pháo đối bình phong mã [XQF]
221  象棋兵法-吴贵临[XQF]  Tượng kỳ binh pháp - ngô quý lâm [XQF]
222  象棋兵法仙人指路(繁体版,无音频版)[EXE]  Tượng kỳ binh pháp tiên nhân chỉ lộ (phồn thể bản, vô âm tần bản)[EXE]
223  象棋布局大全(兵类)甘雨时编著 言穆江审 第二部分 对兵局[CBL]  Tượng kỳ bố cục đại toàn (binh loại) cam vũ thời biên trứ   ngôn mục giang thẩm   đệ nhị bộ phân   đối binh cục [CBL]
224  象棋布局归宗[CHM]  Tượng kỳ bố cục quy tông [CHM]
225  象棋布局基本战术[XQF]  Tượng kỳ bố cục cơ bản chiến thuật [XQF]
226  象棋布局精要[CHM]刘殿中编著(动态棋谱)  Tượng kỳ bố cục tinh yếu [CHM] lưu điện trung biên trứ (động thái kỳ phổ)
227  《象棋布局精要》+《中国象棋阶梯强化训练》+《象棋基本杀法》CBR+PGN+XQF等格式  < tượng kỳ bố cục tinh yếu >+< trung quốc tượng kỳ giai thê cường hóa huấn luyện >+< tượng kỳ cơ bản sát pháp >CBR+PGN+XQF đẳng cách thức
228  象棋布局精要[XQF]刘殿中编著  Tượng kỳ bố cục tinh yếu [XQF] lưu điện trung biên trứ
229  象棋布局陷阱大全[CBL]  Tượng kỳ bố cục hãm tịnh đại toàn [CBL]
230  象棋布局陷阱 第七章仙人指路类[CBR]  Tượng kỳ bố cục hãm tịnh   đệ thất chương tiên nhân chỉ lộ loại [CBR]
231  象棋布局陷阱100局[CHM]  Tượng kỳ bố cục hãm tịnh100 cục [CHM]
232  象棋布局陷阱100局[XQF]  Tượng kỳ bố cục hãm tịnh100 cục [XQF]
233  象棋布局新变探索《顺炮新变》[CBL]  Tượng kỳ bố cục tân biến thám sách < thuận pháo tân biến >[CBL]
234  象棋布局新变探索〈五九炮对屏风马新变〉[CBL]  Tượng kỳ bố cục tân biến thám sách 〈 ngũ cửu pháo đối bình phong mã tân biến 〉[CBL]
235  布局新变探索《象棋冷门布局新变》[CBL]  Bố cục tân biến thám sách < tượng kỳ lãnh môn bố cục tân biến >[CBL]
236  象棋布局新变探索《中炮对单提马新变》[CBL]  Tượng kỳ bố cục tân biến thám sách < trung pháo đối đơn đề mã tân biến >[CBL]
237  象棋布局新变探索《中炮对反宫马新变》[CBL]  Tượng kỳ bố cục tân biến thám sách < trung pháo đối phản cung mã tân biến >[CBL]
238  象棋布局新变探索《中炮过河炮新变》[CBL]  Tượng kỳ bố cục tân biến thám sách < trung pháo quá hà pháo tân biến >[CBL]
239  象棋布局新变探索《中炮巡河炮新变》[CBL]  Tượng kỳ bố cục tân biến thám sách < trung pháo tuần hà pháo tân biến >[CBL]
240  象棋布局新变探索《中炮右横车对屏风马》[CBL]  Tượng kỳ bố cục tân biến thám sách < trung pháo hữu hoành xa đối bình phong mã >[CBL]
241  象棋布局新变探索《中炮左边马对屏风马》[CBL]  Tượng kỳ bố cục tân biến thám sách < trung pháo tả biên mã đối bình phong mã >[CBL]
242  象棋残局大全 第一章 [CBL]  Tượng kỳ tàn cục đại toàn   đệ nhất chương  [CBL]
243  象棋残局大全 第二章[XQF]  Tượng kỳ tàn cục đại toàn   đệ nhị chương [XQF]
244  象棋残局大全(前两章)[CBL]  Tượng kỳ tàn cục đại toàn (tiền lưỡng chương)[CBL]
245  象棋残局大全 第三章[CBL]  Tượng kỳ tàn cục đại toàn   đệ tam chương [CBL]
246  象棋残局大全 第三章[XQF]  Tượng kỳ tàn cục đại toàn   đệ tam chương [XQF]
247  象棋残局大全 第四章[XQF]  Tượng kỳ tàn cục đại toàn   đệ tứ chương [XQF]
248  象棋残局攻杀[CBL]  Tượng kỳ tàn cục công sát [CBL]
249  象棋残局基础[CHM]刘殿中编  Tượng kỳ tàn cục cơ sở [CHM] lưu điện trung biên
250  象棋残局基础[CHM](特大棋子版)  Tượng kỳ tàn cục cơ sở [CHM](đặc đại kỳ tử bản)
251  象棋残局基础[XQF]刘殿中编著  Tượng kỳ tàn cục cơ sở [XQF] lưu điện trung biên trứ
252  象棋残局基础[XQF]  Tượng kỳ tàn cục cơ sở [XQF]
253  象棋残局精选 [CBL]  Tượng kỳ tàn cục tinh tuyển  [CBL]
254  象棋残局精选[XQF]  Tượng kỳ tàn cục tinh tuyển [XQF]
255  象棋残局决胜108手[XQF]  Tượng kỳ tàn cục quyết thắng108 thủ [XQF]
256  象棋残局快速提高捷径[XQF]黄少龙著  Tượng kỳ tàn cục khoái tốc đề cao tiệp kính [XQF] hoàng thiếu long trứ
257  象棋残局快速提高捷径[CBL]  Tượng kỳ tàn cục khoái tốc đề cao tiệp kính [CBL]
258  象棋残局巧胜战法 苏德龙 (例选60局)[CBL]  Tượng kỳ tàn cục xảo thắng chiến pháp   tô đức long  (lệ tuyển60 cục)[CBL]
259  象棋残局巧胜战法 苏德龙 (补例选97例)[CBL]  Tượng kỳ tàn cục xảo thắng chiến pháp   tô đức long  (bổ lệ tuyển97 lệ)[CBL]
260  象棋残局巧胜战法 苏德龙(例选最后余下的74局)[CBL]  Tượng kỳ tàn cục xảo thắng chiến pháp   tô đức long (lệ tuyển tối hậu dư hạ đích74 cục)[CBL]
261  象棋残局全书[CBL]  Tượng kỳ tàn cục toàn thư [CBL]
262  象棋残局全书[CHM]脱机版大棋盘电子书  Tượng kỳ tàn cục toàn thư [CHM] thoát cơ bản đại kỳ bàn điện tử thư
263  象棋残局杀局宝典[CBL]苏德龙编著  Tượng kỳ tàn cục sát cục bảo điển [CBL] tô đức long biên trứ
264  象棋残局杀局宝典[CBL](完整完美版)  Tượng kỳ tàn cục sát cục bảo điển [CBL](hoàn chỉnh hoàn mỹ bản)
265  象棋残局杀势与典例[XQF]孙尔康著  Tượng kỳ tàn cục sát thế dữ điển lệ [XQF] tôn nhĩ khang trứ
266  象棋残局杀势与典例[CBL]  Tượng kỳ tàn cục sát thế dữ điển lệ [CBL]
267  象棋残局杀势与典例 之残局杀势部分[CBL]  Tượng kỳ tàn cục sát thế dữ điển lệ   chi tàn cục sát thế bộ phân [CBL]
268  象棋残局新论—对局选例分析[XQF]贾题韬著  Tượng kỳ tàn cục tân luận - đối cục tuyển lệ phân tích [XQF] giả đề thao trứ
269  象棋超短局(10局)[CBR]  Tượng kỳ siêu đoản cục (10 cục)[CBR]
270  象棋初级讲座[XQF]  Tượng kỳ sơ cấp giảng tọa [XQF]
271  象棋初级讲座13-24讲[CBL]  Tượng kỳ sơ cấp giảng tọa13-24 giảng [CBL]
272  象棋初级讲座13-24讲[word]  Tượng kỳ sơ cấp giảng tọa13-24 giảng [word]
273  象棋大师百局谱[CHM]陈孝堃著  Tượng kỳ đại sư bách cục phổ [CHM] trần hiếu khôn trứ
274  象棋大师百局谱[CHM]  Tượng kỳ đại sư bách cục phổ [CHM]
275  象棋大师成名局[chm]杨典 秦原 著  Tượng kỳ đại sư thành danh cục [chm] dương điển   tần nguyên   trứ
276  象棋大师短局集锦[XQF]  Tượng kỳ đại sư đoản cục tập cẩm [XQF]
277  象棋大师短局集锦[CHM](脱机版大棋盘)  Tượng kỳ đại sư đoản cục tập cẩm [CHM](thoát cơ bản đại kỳ bàn)
278  象棋大师对局[SK]  Tượng kỳ đại sư đối cục [SK]
279  象棋大师李鸿嘉选局[XQF]  Tượng kỳ đại sư lý hồng gia tuyển cục [XQF]
280  象棋大师李鸿嘉选局[CBL]  Tượng kỳ đại sư lý hồng gia tuyển cục [CBL]
281  象棋大师赛对局选☆精评(许天利,党斐等评注)[CBL]  Tượng kỳ đại sư trại đối cục tuyển ☆ tinh bình (hứa thiên lợi, đảng phỉ đẳng bình chú)[CBL]
282  象棋斗炮类布局战术 第五章 列手炮类[CBL]  Tượng kỳ đấu pháo loại bố cục chiến thuật   đệ ngũ chương   liệt thủ pháo loại [CBL]
283  象棋对局选(一)[CBL](中国象棋对局选 1985)刘殿中 朱永康 丁晓康 评注  Tượng kỳ đối cục tuyển (nhất)[CBL](trung quốc tượng kỳ đối cục tuyển  1985) lưu điện trung   chu vĩnh khang   đinh hiểu khang   bình chú
284  象棋对局选(一)[XQF](中国象棋对局选 1985)刘殿中 朱永康 丁晓康 评注  Tượng kỳ đối cục tuyển (nhất)[XQF](trung quốc tượng kỳ đối cục tuyển  1985) lưu điện trung   chu vĩnh khang   đinh hiểu khang   bình chú
285  象棋夺子取胜技巧 (150局)[XQF]万春林著  Tượng kỳ đoạt tử thủ thắng kỹ xảo  (150 cục)[XQF] vạn xuân lâm trứ
286  象棋夺子取胜技巧 万春林 179局全 附注解[XQF]  Tượng kỳ đoạt tử thủ thắng kỹ xảo   vạn xuân lâm  179 cục toàn   phụ chú giải [XQF]
287  象棋高级教程[XQF]  Tượng kỳ cao cấp giáo trình [XQF]
288  象棋高级教程[CBL]  Tượng kỳ cao cấp giáo trình [CBL]
289  象棋高级教程[CHM]  Tượng kỳ cao cấp giáo trình [CHM]
290  象棋攻防新战术第1-6章[CBL]  Tượng kỳ công phòng tân chiến thuật đệ1-6 chương [CBL]
291  象棋古谱局[XQF]  Tượng kỳ cổ phổ cục [XQF]
292  象棋古谱大全[CHM]  Tượng kỳ cổ phổ đại toàn [CHM]
293  象棋冠军争霸赛名局赏析[XQF]李浭 杨典(2006.6)无评注  Tượng kỳ quán quân tranh bá trại danh cục thưởng tích [XQF] lý canh   dương điển (2006. 6) vô bình chú
294  象棋怪招速胜法之一:车轮滚滚尘战急[CBR]  Tượng kỳ quái chiêu tốc thắng pháp chi nhất: Xa luân cổn cổn trần chiến cấp [CBR]
295  象棋鬼手百局[XQF]朱剑秋遗作(增注详解)  Tượng kỳ quỷ thủ bách cục [XQF] chu kiếm thu di tác (tăng chú tường giải)
296  象棋鬼手百局[CBL]朱剑秋遗作(增注详解)  Tượng kỳ quỷ thủ bách cục [CBL] chu kiếm thu di tác (tăng chú tường giải)
297  象棋鬼手百局(台湾傅信仁增注详解)[CBL]  Tượng kỳ quỷ thủ bách cục (đài loan phó tín nhân tăng chú tường giải)[CBL]
298  象棋鬼手百局[CHM]新概念动态棋谱  Tượng kỳ quỷ thủ bách cục [CHM] tân khái niệm động thái kỳ phổ
299  象棋鬼手百局完整加注解版[XQF]  Tượng kỳ quỷ thủ bách cục hoàn chỉnh gia chú giải bản [XQF]
300  象棋国手决胜妙局[CHM](完美版)  Tượng kỳ quốc thủ quyết thắng diệu cục [CHM](hoàn mỹ bản)
301 象棋国手决胜妙局_第一章_中炮对屏风马[CBR]  Tượng kỳ quốc thủ quyết thắng diệu cục _ đệ nhất chương _ trung pháo đối bình phong mã [CBR]
302  象棋国手决胜妙局_第一章_中炮对屏风马[CBL]  Tượng kỳ quốc thủ quyết thắng diệu cục _ đệ nhất chương _ trung pháo đối bình phong mã [CBL]
303  象棋国手决胜妙局 第一章 中炮对屏风马[XQF]  Tượng kỳ quốc thủ quyết thắng diệu cục   đệ nhất chương   trung pháo đối bình phong mã [XQF]
304  象棋国手决胜妙局_第二章_中炮对其他[XQF]  Tượng kỳ quốc thủ quyết thắng diệu cục _ đệ nhị chương _ trung pháo đối kỳ tha [XQF]
305  象棋国手决胜妙局_第二章_中炮对其他[CBL]  Tượng kỳ quốc thủ quyết thắng diệu cục _ đệ nhị chương _ trung pháo đối kỳ tha [CBL]
306  象棋国手决胜妙局_第三章_飞相局[XQF]  Tượng kỳ quốc thủ quyết thắng diệu cục _ đệ tam chương _ phi tương cục [XQF]
307  象棋国手决胜妙局_第三章_飞相局[CBL]  Tượng kỳ quốc thủ quyết thắng diệu cục _ đệ tam chương _ phi tương cục [CBL]
308  象棋国手决胜妙局_第四章_仙人指路+第五章_起马局[XQF]  Tượng kỳ quốc thủ quyết thắng diệu cục _ đệ tứ chương _ tiên nhân chỉ lộ + đệ ngũ chương _ khởi mã cục [XQF]
309  象棋国手决胜妙局_第四章_仙人指路+第五章_起马局[CBL]  Tượng kỳ quốc thủ quyết thắng diệu cục _ đệ tứ chương _ tiên nhân chỉ lộ + đệ ngũ chương _ khởi mã cục [CBL]
310  象棋基本功[XQF]  Tượng kỳ cơ bản công [XQF]
311  象棋基本战术[CBR]  Tượng kỳ cơ bản chiến thuật [CBR]
312  象棋讲座 张强.简单评注[CBL]  Tượng kỳ giảng tọa   trương cường. Giản đơn bình chú [CBL]
313  象棋精粹[CBL]  Tượng kỳ tinh túy [CBL]
314  象棋经典残局[EXE]  Tượng kỳ kinh điển tàn cục [EXE]
315  象棋精巧妙杀150例[CBL]  Tượng kỳ tinh xảo diệu sát150 lệ [CBL]
316  象棋精巧实用残局[XQF]  Tượng kỳ tinh xảo thực dụng tàn cục [XQF]
317  象棋精巧实用残局100[CBL]  Tượng kỳ tinh xảo thực dụng tàn cục100[CBL]
318  象棋精巧实用残局100局[CHM]  Tượng kỳ tinh xảo thực dụng tàn cục100 cục [CHM]
319  象棋绝杀与妙和[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát dữ diệu hòa [XQF]
320  象棋绝杀实战精选 傅宝胜[CHM]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   phó bảo thắng [CHM]
321  象棋绝杀实战精选 第一章 闷将杀法的妙用[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ nhất chương   muộn tướng sát pháp đích diệu dụng [XQF]
322  象棋绝杀实战精选 第一章 闷将杀法的妙用[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ nhất chương   muộn tướng sát pháp đích diệu dụng [CBL]
323  象棋绝杀实战精选 第二章 挂角马杀法的妙用[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ nhị chương   quải giác mã sát pháp đích diệu dụng [XQF]
324  象棋绝杀实战精选 第二章 挂角马杀法的妙用[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ nhị chương   quải giác mã sát pháp đích diệu dụng [CBL]
325  象棋绝杀实战精选 第四章[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ tứ chương [XQF]
326  象棋绝杀实战精选 第四章[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ tứ chương [CBL]
327  象棋绝杀实战精选 第三章[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ tam chương [XQF]
328  象棋绝杀实战精选 第三章[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ tam chương [CBL]
329  象棋绝杀实战精选  第五章 海底捞月杀法的妙用[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển    đệ ngũ chương   hải để lao nguyệt sát pháp đích diệu dụng [XQF]
330  象棋绝杀实战精选 第五章 海底捞月杀法的妙用[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ ngũ chương   hải để lao nguyệt sát pháp đích diệu dụng [CBL]
331  象棋绝杀实战精选 第六章 闷宫杀法的妙用[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ lục chương   muộn cung sát pháp đích diệu dụng [XQF]
332  象棋绝杀实战精选 第六章 闷宫杀法的妙用[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ lục chương   muộn cung sát pháp đích diệu dụng [CBL]
333  象棋绝杀实战精选 第七章 空头炮杀法的妙用[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ thất chương   không đầu pháo sát pháp đích diệu dụng [XQF]
334  象棋绝杀实战精选 第七章 空头炮杀法的妙用[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ thất chương   không đầu pháo sát pháp đích diệu dụng [CBL]
335  象棋绝杀实战精选 第八章 卧槽马杀法的妙用[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ bát chương   ngọa tào mã sát pháp đích diệu dụng [XQF]
336  象棋绝杀实战精选 第八章 卧槽马杀法的妙用[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ bát chương   ngọa tào mã sát pháp đích diệu dụng [CBL]
337  象棋绝杀实战精选 第九章 天地炮杀法的妙用[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ cửu chương   thiên địa pháo sát pháp đích diệu dụng [XQF]
338  象棋绝杀实战精选 第九章 天地炮杀法的妙用[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ cửu chương   thiên địa pháo sát pháp đích diệu dụng [CBL]
339  象棋绝杀实战精选 第十章 铁门栓杀法的妙用[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ thập chương   thiết môn xuyên sát pháp đích diệu dụng [XQF]
340  象棋绝杀实战精选 第十章 铁门栓杀法的妙用[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ thập chương   thiết môn xuyên sát pháp đích diệu dụng [CBL]
341  象棋绝杀实战精选 第十一章 双车胁士杀法的妙用[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ thập nhất chương   song xa hiếp sĩ sát pháp đích diệu dụng [XQF]
342  象棋绝杀实战精选 第十一章 双车胁士杀法的妙用[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ thập nhất chương   song xa hiếp sĩ sát pháp đích diệu dụng [CBL]
343  象棋绝杀实战精选 第十二章 困毙杀法的妙用[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ thập nhị chương   khốn tệ sát pháp đích diệu dụng [XQF]
344  象棋绝杀实战精选 第十二章 困毙杀法的妙用[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ thập nhị chương   khốn tệ sát pháp đích diệu dụng [CBL]
345  象棋绝杀实战精选 第十三章 双车错杀法的妙用[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ thập tam chương   song xa thác sát pháp đích diệu dụng [XQF]
346  象棋绝杀实战精选 第十三章 双车错杀法的妙用[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ thập tam chương   song xa thác sát pháp đích diệu dụng [CBL]
347  象棋绝杀实战精选 第十四章 三子归边杀法的妙用[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ thập tứ chương   tam tử quy biên sát pháp đích diệu dụng [XQF]
348  象棋绝杀实战精选 第十四章 三子归边杀法的妙用[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ thập tứ chương   tam tử quy biên sát pháp đích diệu dụng [CBL]
349  象棋绝杀实战精选 第十五章 三车闹士杀法的妙用[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ thập ngũ chương   tam xa náo sĩ sát pháp đích diệu dụng [XQF]
350  象棋绝杀实战精选 第十五章 三车闹士杀法的妙用[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ thập ngũ chương   tam xa náo sĩ sát pháp đích diệu dụng [CBL]
351  象棋绝杀实战精选 第十六章 重炮杀法的妙用[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ thập lục chương   trọng pháo sát pháp đích diệu dụng [XQF]
352  象棋绝杀实战精选 第十六章 重炮杀法的妙用[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ thập lục chương   trọng pháo sát pháp đích diệu dụng [CBL]
353  象棋绝杀实战精选 第十七章 大胆穿心杀法的妙用[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ thập thất chương   đại đảm xuyên tâm sát pháp đích diệu dụng [XQF]
354  象棋绝杀实战精选 第十七章 大胆穿心杀法的妙用[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ thập thất chương   đại đảm xuyên tâm sát pháp đích diệu dụng [CBL]
355  象棋绝杀实战精选 第十八章 钓鱼马杀法的妙用[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ thập bát chương   điếu ngư mã sát pháp đích diệu dụng [XQF]
356  象棋绝杀实战精选 第十八章 钓鱼马杀法的妙用[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ thập bát chương   điếu ngư mã sát pháp đích diệu dụng [CBL]
357  象棋绝杀实战精选 第十九章 双马饮泉杀法的妙用[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ thập cửu chương   song mã ẩm tuyền sát pháp đích diệu dụng [XQF]
358  象棋绝杀实战精选 第十九章 双马饮泉杀法的妙用[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ thập cửu chương   song mã ẩm tuyền sát pháp đích diệu dụng [CBL]
359  象棋绝杀实战精选 第二十章 千里照面杀法的妙用[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ nhị thập chương   thiên lý chiếu diện sát pháp đích diệu dụng [XQF]
360  象棋绝杀实战精选 第二十章 千里照面杀法的妙用[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ nhị thập chương   thiên lý chiếu diện sát pháp đích diệu dụng [CBL]
361  象棋绝杀实战精选  第二十一章 送佛归殿杀法的妙用[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển    đệ nhị thập nhất chương   tống phật quy điện sát pháp đích diệu dụng [XQF]
362  象棋绝杀实战精选 第二十一章 送佛归殿杀法的妙用[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ nhị thập nhất chương   tống phật quy điện sát pháp đích diệu dụng [CBL]
363  象棋绝杀实战精选 第二十二章 老卒搜山杀法的妙用[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ nhị thập nhị chương   lão tốt sưu sơn sát pháp đích diệu dụng [XQF]
364  象棋绝杀实战精选 第二十二章 老卒搜山杀法的妙用[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ nhị thập nhị chương   lão tốt sưu sơn sát pháp đích diệu dụng [CBL]
365  象棋绝杀实战精选 第二十三章 车马冷着杀法的妙用[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ nhị thập tam chương   xa mã lãnh trước sát pháp đích diệu dụng [XQF]
366  象棋绝杀实战精选 第二十三章 车马冷着杀法的妙用[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ nhị thập tam chương   xa mã lãnh trước sát pháp đích diệu dụng [CBL]
367  象棋绝杀实战精选 第二十四章 白马现蹄杀法的妙用[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ nhị thập tứ chương   bạch mã hiện đề sát pháp đích diệu dụng [XQF]
368  象棋绝杀实战精选  第二十四章 白马现蹄杀法的妙用[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển    đệ nhị thập tứ chương   bạch mã hiện đề sát pháp đích diệu dụng [CBL]
369  象棋绝杀实战精选 第二十五章 八角马杀法的妙用[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ nhị thập ngũ chương   bát giác mã sát pháp đích diệu dụng [XQF]
370  象棋绝杀实战精选 第二十五章 八角马杀法的妙用[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ nhị thập ngũ chương   bát giác mã sát pháp đích diệu dụng [CBL]
371  象棋绝杀实战精选 第二十六章 炮辗丹砂杀法的妙用[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ nhị thập lục chương   pháo triển đan sa sát pháp đích diệu dụng [XQF]
372  象棋绝杀实战精选 第二十六章 炮辗丹砂杀法的妙用[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ nhị thập lục chương   pháo triển đan sa sát pháp đích diệu dụng [CBL]
373  象棋绝杀实战精选 第二十七章 进洞出洞杀法的妙用[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ nhị thập thất chương   tiến động xuất động sát pháp đích diệu dụng [XQF]
374  象棋绝杀实战精选 第二十七章 进洞出洞杀法的妙用[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ nhị thập thất chương   tiến động xuất động sát pháp đích diệu dụng [CBL]
375  象棋绝杀实战精选 第二十九章 二鬼拍门杀法的妙用[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ nhị thập cửu chương   nhị quỷ phách môn sát pháp đích diệu dụng [XQF]
376  象棋绝杀实战精选 第二十九章 二鬼拍门杀法的妙用[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ nhị thập cửu chương   nhị quỷ phách môn sát pháp đích diệu dụng [CBL]
377  象棋绝杀实战精选 第三十章 侧面虎杀法的妙用[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ tam thập chương   trắc diện hổ sát pháp đích diệu dụng [XQF]
378  象棋绝杀实战精选  第三十章 侧面虎杀法的妙用[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển    đệ tam thập chương   trắc diện hổ sát pháp đích diệu dụng [CBL]
379  象棋绝杀实战精选 第三十一章 拔簧马杀法的妙用[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ tam thập nhất chương   bạt hoàng mã sát pháp đích diệu dụng [XQF]
380  象棋绝杀实战精选 第三十一章 拔簧马杀法的妙用[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ tam thập nhất chương   bạt hoàng mã sát pháp đích diệu dụng [CBL]
381  象棋绝杀实战精选 第三十二章 双将杀法的妙用[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ tam thập nhị chương   song tướng sát pháp đích diệu dụng [XQF]
382  象棋绝杀实战精选 第三十二章 双将杀法的妙用[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ tam thập nhị chương   song tướng sát pháp đích diệu dụng [CBL]
383  象棋绝杀实战精选 第三十三章 小鬼坐龙庭杀法的妙用[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ tam thập tam chương   tiểu quỷ tọa long đình sát pháp đích diệu dụng [XQF]
384  象棋绝杀实战精选 第三十三章 小鬼坐龙庭杀法的妙用[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ tam thập tam chương   tiểu quỷ tọa long đình sát pháp đích diệu dụng [CBL]
385  象棋绝杀实战精选 第三十四章 古谱残局杀法的妙用 (之一)[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ tam thập tứ chương   cổ phổ tàn cục sát pháp đích diệu dụng  (chi nhất)[XQF]
386  象棋绝杀实战精选 第三十四章 古谱残局杀法的妙用 (之一)[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ tam thập tứ chương   cổ phổ tàn cục sát pháp đích diệu dụng  (chi nhất)[CBL]
387  象棋绝杀实战精选 第三十四章 古谱残局杀法的妙用 (之二)[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ tam thập tứ chương   cổ phổ tàn cục sát pháp đích diệu dụng  (chi nhị)[XQF]
388  象棋绝杀实战精选 第三十四章 古谱残局杀法的妙用 (之二)[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ tam thập tứ chương   cổ phổ tàn cục sát pháp đích diệu dụng  (chi nhị)[CBL]
389  象棋绝杀实战精选 第三十四章 古谱残局杀法的妙用 (之三)[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ tam thập tứ chương   cổ phổ tàn cục sát pháp đích diệu dụng  (chi tam)[XQF]
390  象棋绝杀实战精选 第三十四章 古谱残局杀法的妙用 (之三)[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ tam thập tứ chương   cổ phổ tàn cục sát pháp đích diệu dụng  (chi tam)[CBL]
391  象棋绝杀实战精选 第三十四章 古谱残局杀法的妙用 (之四)[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ tam thập tứ chương   cổ phổ tàn cục sát pháp đích diệu dụng  (chi tứ)[XQF]
392  象棋绝杀实战精选 第三十四章 古谱残局杀法的妙用 (之四)[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ tam thập tứ chương   cổ phổ tàn cục sát pháp đích diệu dụng  (chi tứ)[CBL]
393  象棋绝杀实战精选 第三十四章 古谱残局杀法的妙用 (之五)[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ tam thập tứ chương   cổ phổ tàn cục sát pháp đích diệu dụng  (chi ngũ)[XQF]
394  象棋绝杀实战精选 第三十四章 古谱残局杀法的妙用 (之五)[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ tam thập tứ chương   cổ phổ tàn cục sát pháp đích diệu dụng  (chi ngũ)[CBL]
395  象棋绝杀实战精选 第三十四章 古谱残局杀法的妙用 (之六 完结篇)[XQF]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ tam thập tứ chương   cổ phổ tàn cục sát pháp đích diệu dụng  (chi lục   hoàn kết thiên)[XQF]
396  象棋绝杀实战精选 第三十四章 古谱残局杀法的妙用 (之六 完结篇)[CBL]  Tượng kỳ tuyệt sát thực chiến tinh tuyển   đệ tam thập tứ chương   cổ phổ tàn cục sát pháp đích diệu dụng  (chi lục   hoàn kết thiên)[CBL]
397  象棋开局布阵法[CBL]董志新  Tượng kỳ khai cục bố trận pháp [CBL] đổng chí tân
398  象棋开局阵法 “盖马三锤”[XQF]  Tượng kỳ khai cục trận pháp  \"Cái mã tam chùy \" [XQF]
399  象棋开、中、残、对、排各种棋谱大全[TXT]  Tượng kỳ khai, trung, tàn, đối, bài các chủng kỳ phổ đại toàn [TXT]
400  象棋开中残局学法论(初学者必看)[TXT]  Tượng kỳ khai trung tàn cục học pháp luận (sơ học giả tất khán)[TXT]
401  象棋快棋中局技巧[XQF]  Tượng kỳ khoái kỳ trung cục kỹ xảo [XQF]
402  象棋老谱[XQF]  Tượng kỳ lão phổ [XQF]
403  象棋练习题[CBL]  Tượng kỳ luyện tập đề [CBL]
404  象棋六冠军争雄谱 之第一部分杨官璘对局十五局[XQF]  Tượng kỳ lục quán quân tranh hùng phổ   chi đệ nhất bộ phân dương quan lân đối cục thập ngũ cục [XQF]
405  象棋路边摊[CBL](3715局)  Tượng kỳ lộ biên than [CBL](3715 cục)
406  象棋路边摊[XQF](3715局)  Tượng kỳ lộ biên than [XQF](3715 cục)
407  象棋路边摊前1000局破解版[CBL]  Tượng kỳ lộ biên than tiền1000 cục phá giải bản [CBL]
408  象棋路边摊前1000局破解版[XQF]  Tượng kỳ lộ biên than tiền1000 cục phá giải bản [XQF]
409  象棋路边摊前1300局[CHM]  Tượng kỳ lộ biên than tiền1300 cục [CHM]
410  象棋路边摊(象棋魔法学校)1001~1100破解[CBL]  Tượng kỳ lộ biên than (tượng kỳ ma pháp học hiệu)1001~1100 phá giải [CBL]
411  象棋路边摊(象棋魔法学校)1001~1100破解[CBR]  Tượng kỳ lộ biên than (tượng kỳ ma pháp học hiệu)1001~1100 phá giải [CBR]
412  象棋路边摊(象棋魔法学校)1001~1100破解[XQF]  Tượng kỳ lộ biên than (tượng kỳ ma pháp học hiệu)1001~1100 phá giải [XQF]
413  象棋路边摊(象棋魔法学校)1001~1100破解[PGN]  Tượng kỳ lộ biên than (tượng kỳ ma pháp học hiệu)1001~1100 phá giải [PGN]
414  象棋路边摊(象棋魔法学校)第1101~1200关破解[CBL]  Tượng kỳ lộ biên than (tượng kỳ ma pháp học hiệu) đệ1101~1200 quan phá giải [CBL]
415  象棋路边摊(象棋魔法学校)第1101~1200关破解[CBR]  Tượng kỳ lộ biên than (tượng kỳ ma pháp học hiệu) đệ1101~1200 quan phá giải [CBR]
416  象棋路边摊(象棋魔法学校)第1101~1200关破解[XQF]  Tượng kỳ lộ biên than (tượng kỳ ma pháp học hiệu) đệ1101~1200 quan phá giải [XQF]
417  象棋路边摊(象棋魔法学校)1201~1300破解[CBL]  Tượng kỳ lộ biên than (tượng kỳ ma pháp học hiệu)1201~1300 phá giải [CBL]
418  象棋路边摊(象棋魔法学校)1201~1300破解[CBR]  Tượng kỳ lộ biên than (tượng kỳ ma pháp học hiệu)1201~1300 phá giải [CBR]
419  象棋路边摊(象棋魔法学校)1201~1300破解[XQF]  Tượng kỳ lộ biên than (tượng kỳ ma pháp học hiệu)1201~1300 phá giải [XQF]
420  象棋路边摊(象棋魔法学校)1201~1300破解[PGN]  Tượng kỳ lộ biên than (tượng kỳ ma pháp học hiệu)1201~1300 phá giải [PGN]
421  象棋路边摊1301~1400破解[CHm]  Tượng kỳ lộ biên than1301~1400 phá giải [CHm]
422  象棋路边摊1301~1400破解[CBL]  Tượng kỳ lộ biên than1301~1400 phá giải [CBL]
423  象棋路边摊1301~1400破解[CBR]  Tượng kỳ lộ biên than1301~1400 phá giải [CBR]
424  象棋路边摊1301~1400破解[PGN]  Tượng kỳ lộ biên than1301~1400 phá giải [PGN]
425  象棋路边摊1301~1400破解[XQF]  Tượng kỳ lộ biên than1301~1400 phá giải [XQF]
426  象棋路边摊1401~1500破解[CHM]  Tượng kỳ lộ biên than1401~1500 phá giải [CHM]
427  象棋路边摊1401~1500破解[CBL]  Tượng kỳ lộ biên than1401~1500 phá giải [CBL]
428  象棋路边摊1401~1500破解[CBR]  Tượng kỳ lộ biên than1401~1500 phá giải [CBR]
429  象棋路边摊1401~1500破解[XQF]  Tượng kỳ lộ biên than1401~1500 phá giải [XQF]
430  象棋路边摊1401~1500破解[PGN]  Tượng kỳ lộ biên than1401~1500 phá giải [PGN]
431  象棋路边摊1501~1600破解[CHM]  Tượng kỳ lộ biên than1501~1600 phá giải [CHM]
432  象棋路边摊1501~1600破解[CBL]  Tượng kỳ lộ biên than1501~1600 phá giải [CBL]
433  象棋路边摊1501~1600破解[CBR]  Tượng kỳ lộ biên than1501~1600 phá giải [CBR]
434  象棋路边摊1501~1600破解[PGN]  Tượng kỳ lộ biên than1501~1600 phá giải [PGN]
435  象棋路边摊1501~1600破解[XQF]  Tượng kỳ lộ biên than1501~1600 phá giải [XQF]
436  象棋路边摊1601~1700破解[CHM]  Tượng kỳ lộ biên than1601~1700 phá giải [CHM]
437  象棋路边摊1601~1700破解[CBR]  Tượng kỳ lộ biên than1601~1700 phá giải [CBR]
438  象棋路边摊1601~1700破解[CBL]  Tượng kỳ lộ biên than1601~1700 phá giải [CBL]
439  象棋路边摊1601~1700破解[XQF]  Tượng kỳ lộ biên than1601~1700 phá giải [XQF]
440  象棋路边摊1601~1700破解[PGN]  Tượng kỳ lộ biên than1601~1700 phá giải [PGN]
441  象棋路边摊游戏软件[EXE]  Tượng kỳ lộ biên than du hí nhuyễn kiện [EXE]
442  象棋马兵攻杀技巧[CHM]刘健著  Tượng kỳ mã binh công sát kỹ xảo [CHM] lưu kiện trứ
443  象棋马兵攻杀技巧[CBL]  Tượng kỳ mã binh công sát kỹ xảo [CBL]
444  象棋马兵攻杀技巧[XQF]  Tượng kỳ mã binh công sát kỹ xảo [XQF]
445  象棋梅花谱全集[EXE]  Tượng kỳ mai hoa phổ toàn tập [EXE]
446  象棋妙杀巧和150局[XQF]  Tượng kỳ diệu sát xảo hòa150 cục [XQF]
447  象棋妙杀巧和150局[PGN]  Tượng kỳ diệu sát xảo hòa150 cục [PGN]
448  象棋妙杀巧和150局[CBR]  Tượng kỳ diệu sát xảo hòa150 cục [CBR]
449  象棋妙杀巧和150局[CBL]  Tượng kỳ diệu sát xảo hòa150 cục [CBL]
450  象棋妙杀巧和150局[jar]  Tượng kỳ diệu sát xảo hòa150 cục [jar]
451  象棋民间排局集萃88局[CBL]  Tượng kỳ dân gian bài cục tập tụy88 cục [CBL]
452  象棋民间排局集萃88局[XQF]  Tượng kỳ dân gian bài cục tập tụy88 cục [XQF]
453  象棋名局精解[CBL]贾题韬著 刘健收集整理  Tượng kỳ danh cục tinh giải [CBL] giả đề thao trứ   lưu kiện thu tập chỉnh lý
454  象棋名局精解[CHM]  Tượng kỳ danh cục tinh giải [CHM]
455  象棋名局精解(贾题韬)--离线大棋盘[chm]  Tượng kỳ danh cục tinh giải (giả đề thao)-- ly tuyến đại kỳ bàn [chm]
456  象棋名谱名局赏析[XQF]  Tượng kỳ danh phổ danh cục thưởng tích [XQF]
457  象棋魔法学校前1500局破解版[CHM]  Tượng kỳ ma pháp học hiệu tiền1500 cục phá giải bản [CHM]
458  象棋女子特级大师名局精解[EXE]  Tượng kỳ nữ tử đặc cấp đại sư danh cục tinh giải [EXE]
459  象棋排局初探[XQF]  Tượng kỳ bài cục sơ thám [XQF]
460  象棋炮兵攻杀技巧[CBL]刘健编著  Tượng kỳ pháo binh công sát kỹ xảo [CBL] lưu kiện biên trứ
461  象棋炮兵攻杀技巧-刘健编著[CHM]  Tượng kỳ pháo binh công sát kỹ xảo - lưu kiện biên trứ [CHM]
462  象棋棋题测验[CBL]金启昌 徐家亮 杨典编著  Tượng kỳ kỳ đề trắc nghiệm [CBL] kim khải xương   từ gia lượng   dương điển biên trứ
463  象棋棋题测验[XQF]  Tượng kỳ kỳ đề trắc nghiệm [XQF]
464  象棋棋题测验 [CHM](大~小)棋子版  Tượng kỳ kỳ đề trắc nghiệm  [CHM](đại ~ tiểu) kỳ tử bản
465  象棋前锋 (第1-7局)[XQF]  Tượng kỳ tiền phong  (đệ1-7 cục)[XQF]
466  象棋前锋 开局法部分11局[XQF]  Tượng kỳ tiền phong   khai cục pháp bộ phân11 cục [XQF]
467  象棋前锋 第二部分:开局法的实践意义-10局[XQF]  Tượng kỳ tiền phong   đệ nhị bộ phân: Khai cục pháp đích thực tiễn ý nghĩa -10 cục [XQF]
468  象棋趣味开局[cbl]  Tượng kỳ thú vị khai cục [cbl]
469  象棋全盘战术指微[XQF]  Tượng kỳ toàn bàn chiến thuật chỉ vi [XQF]
470  象棋让子秘籍[CHM](脱机版)  Tượng kỳ nhượng tử bí tịch [CHM](thoát cơ bản)
471  象棋让子秘籍[XQF]  Tượng kỳ nhượng tử bí tịch [XQF]
472  象棋人机大战终极对抗[CBR]  Tượng kỳ nhân cơ đại chiến chung cực đối kháng [CBR]
473  象棋入门 动态棋盘弈天东邪[CHM]  Tượng kỳ nhập môn   động thái kỳ bàn dịch thiên đông tà [CHM]
474  象棋入门——布局常识[CBL]  Tượng kỳ nhập môn -- bố cục thường thức [CBL]
475  象棋入门——残局的生死棋形[CBL]  Tượng kỳ nhập môn -- tàn cục đích sinh tử kỳ hình [CBL]
476  象棋入门——对局述评[CBL]  Tượng kỳ nhập môn -- đối cục thuật bình [CBL]
477  象棋入门——基本杀法[CBL]  Tượng kỳ nhập môn -- cơ bản sát pháp [CBL]
478  象棋入门——中局战术[CBL]  Tượng kỳ nhập môn -- trung cục chiến thuật [CBL]
479  象棋入门——怎样才能尽快提高棋艺水平[CBL]  Tượng kỳ nhập môn -- chẩm dạng tài năng tận khoái đề cao kỳ nghệ thủy bình [CBL]
480  象棋弱胜强战例[XQF]  Tượng kỳ nhược thắng cường chiến lệ [XQF]
481  象棋弱胜强战例[CBR]  Tượng kỳ nhược thắng cường chiến lệ [CBR]
482  象棋弱胜强战例[CHM]  Tượng kỳ nhược thắng cường chiến lệ [CHM]
483  象棋杀着大全[CBL]  Tượng kỳ sát trước đại toàn [CBL]
484  象棋杀着大全 李德林完整整理版[CHM]  Tượng kỳ sát trước đại toàn   lý đức lâm hoàn chỉnh chỉnh lý bản [CHM]
485  象棋杀着大全[EXE]  Tượng kỳ sát trước đại toàn [EXE]
486  象棋杀着大全 [PGN](577局完整版,已修订原棋局错误)  Tượng kỳ sát trước đại toàn  [PGN](577 cục hoàn chỉnh bản, dĩ tu đính nguyên kỳ cục thác ngộ)
487  象棋杀着大全(前10章)[CHM]  Tượng kỳ sát trước đại toàn (tiền10 chương)[CHM]
488  象棋杀着大全 前10章[XQF]  Tượng kỳ sát trước đại toàn   tiền10 chương [XQF]
489  象棋时尚开局诀窍[CBL]  Tượng kỳ thời thượng khai cục quyết khiếu [CBL]
490  象棋时尚开局诀窍[XQF]  Tượng kỳ thời thượng khai cục quyết khiếu [XQF]
491  象棋实用布局新招[XQF]  Tượng kỳ thực dụng bố cục tân chiêu [XQF]
492  象棋实用残局[CBL]刘健编著  Tượng kỳ thực dụng tàn cục [CBL] lưu kiện biên trứ
493  象棋实用残局[CHM]  Tượng kỳ thực dụng tàn cục [CHM]
494  象棋实用残局[JAR]  Tượng kỳ thực dụng tàn cục [JAR]
495  象棋实用残局  (全二集)[EXE]  Tượng kỳ thực dụng tàn cục   (toàn nhị tập)[EXE]
496  象棋实用残局 第1 & 2集[XQF]  Tượng kỳ thực dụng tàn cục   đệ1 & 2 tập [XQF]
497  象棋实用残局第一集车兵类[CBL]  Tượng kỳ thực dụng tàn cục đệ nhất tập xa binh loại [CBL]
498  象棋实用残局第三集[CBL]  Tượng kỳ thực dụng tàn cục đệ tam tập [CBL]
499  象棋实用残局300局[CHM](有评注动态大棋盘)  Tượng kỳ thực dụng tàn cục300 cục [CHM](hữu bình chú động thái đại kỳ bàn)
500  象棋实用残局新招[XQF]  Tượng kỳ thực dụng tàn cục tân chiêu [XQF]
501  象棋实用弃子局[XQF]  Tượng kỳ thực dụng khí tử cục [XQF]
502  象棋实用弃子局[CBL]  Tượng kỳ thực dụng khí tử cục [CBL]
503  象棋实用弃子局 之“老式弃马局(中炮七兵过河车对屏风马上士)”[XQF]  Tượng kỳ thực dụng khí tử cục   chi \"Lão thức khí mã cục (trung pháo thất binh quá hà xa đối bình phong mã thượng sĩ)\" [XQF]
504  象棋实用弃子局 之“现代弃马局(上)”[XQF]  Tượng kỳ thực dụng khí tử cục   chi \"Hiện đại khí mã cục (thượng)\" [XQF]
505  象棋实战常见误区[XQF]  Tượng kỳ thực chiến thường kiến ngộ khu [XQF]
506  象棋实战短局精选 第一章[CBR]完整注解  Tượng kỳ thực chiến đoản cục tinh tuyển   đệ nhất chương [CBR] hoàn chỉnh chú giải
507  象棋实战短局精选 第三章[XQF]完整注解  Tượng kỳ thực chiến đoản cục tinh tuyển   đệ tam chương [XQF] hoàn chỉnh chú giải
508  象棋实战攻杀技巧 黄少龙著(完整注解)[XQF]  Tượng kỳ thực chiến công sát kỹ xảo   hoàng thiếu long trứ (hoàn chỉnh chú giải)[XQF]
509  象棋实战攻杀技巧 黄少龙著(完整注解)[CBL]  Tượng kỳ thực chiến công sát kỹ xảo   hoàng thiếu long trứ (hoàn chỉnh chú giải)[CBL]
510  象棋实战开局[XQF]  Tượng kỳ thực chiến khai cục [XQF]
511  象棋实战妙杀佳构[XQF]  Tượng kỳ thực chiến diệu sát giai cấu [XQF]
512  象棋实战指南_第三章_象棋实战要点例释[CBR]  Tượng kỳ thực chiến chỉ nam _ đệ tam chương _ tượng kỳ thực chiến yếu điểm lệ thích [CBR]
513  象棋实战指南(刘殿中著)[cbr]  Tượng kỳ thực chiến chỉ nam (lưu điện trung trứ)[cbr]
514  象棋特级大师对局精解丛书——李来群精彩对局集[CBL]  Tượng kỳ đặc cấp đại sư đối cục tinh giải tùng thư -- lý lai quần tinh thải đối cục tập [CBL]
515  象棋五冠军中局集[CHM](100局)  Tượng kỳ ngũ quán quân trung cục tập [CHM](100 cục)
516  象棋五冠军中局集[HTM]  Tượng kỳ ngũ quán quân trung cục tập [HTM]
517  象棋五冠军中局集[XQF]  Tượng kỳ ngũ quán quân trung cục tập [XQF]
518  象棋五子谱[XQF]白锦祥遗著  Tượng kỳ ngũ tử phổ [XQF] bạch cẩm tường di trứ
519  象棋系统论[chm]阮宜正著  Tượng kỳ hệ thống luận [chm] nguyễn nghi chính trứ
520  象棋现代布局陷阱与对策[CBR]  Tượng kỳ hiện đại bố cục hãm tịnh dữ đối sách [CBR]
521  象棋陷阱 布局陷阱(先手部分)吴启生著[CBR]  Tượng kỳ hãm tịnh   bố cục hãm tịnh (tiên thủ bộ phân) ngô khải sinh trứ [CBR]
522  象棋陷阱速胜法[CBL]  Tượng kỳ hãm tịnh tốc thắng pháp [CBL]
523  象棋研究 08全年“最新布局简介”[XQF]  Tượng kỳ nghiên cứu  08 toàn niên \"Tối tân bố cục giản giới \" [XQF]
524  象棋弈理18诀[CBL]  Tượng kỳ dịch lý18 quyết [CBL]
525  象棋弈理18诀[XQF]  Tượng kỳ dịch lý18 quyết [XQF]
526  象棋弈理18诀(孙尔康)--第一本视频音乐离线大棋盘[chm]  Tượng kỳ dịch lý18 quyết (tôn nhĩ khang)-- đệ nhất bản thị tần âm nhạc ly tuyến đại kỳ bàn [chm]
527  象棋 月刊1980年第12期部分内容[XQF]  Tượng kỳ   nguyệt san1980 niên đệ12 kỳ bộ phân nội dung [XQF]
528  象棋 月刊1982年第05期部分内容[XQF]  Tượng kỳ   nguyệt san1982 niên đệ05 kỳ bộ phân nội dung [XQF]
529  象棋战略-邵次明(全局部分)[CHM]  Tượng kỳ chiến lược - thiệu thứ minh (toàn cục bộ phân)[CHM]
530  象棋战术初步[CBR]  Tượng kỳ chiến thuật sơ bộ [CBR]
531  象棋战术初步[XQF](完整版)  Tượng kỳ chiến thuật sơ bộ [XQF](hoàn chỉnh bản)
532  象棋战术精粹[XQF]  Tượng kỳ chiến thuật tinh túy [XQF]
533  象棋战术精华[CBL]  Tượng kỳ chiến thuật tinh hoa [CBL]
534  象棋战术精华[XQF]  Tượng kỳ chiến thuật tinh hoa [XQF]
535  象棋指归[XQF]  Tượng kỳ chỉ quy [XQF]
536  象棋指归[CHM]贾题韬  Tượng kỳ chỉ quy [CHM] giả đề thao
537  象棋制胜图谱 实战短局精彩杀势 第二章 顺手炮(前十局)[CBL]  Tượng kỳ chế thắng đồ phổ   thực chiến đoản cục tinh thải sát thế   đệ nhị chương   thuận thủ pháo (tiền thập cục)[CBL]
538  象棋制胜图谱——实战短局精彩杀势 (完整版)[XQF]  Tượng kỳ chế thắng đồ phổ -- thực chiến đoản cục tinh thải sát thế  (hoàn chỉnh bản)[XQF]
539  象棋制胜图谱——实战短局精彩杀势 (完整版)[CBR]  Tượng kỳ chế thắng đồ phổ -- thực chiến đoản cục tinh thải sát thế  (hoàn chỉnh bản)[CBR]
540  象棋制胜图谱(傅宝胜)--视频音乐离线大棋盘[chm]  Tượng kỳ chế thắng đồ phổ (phó bảo thắng)-- thị tần âm nhạc ly tuyến đại kỳ bàn [chm]
541  象棋指要[CBL]谢侠逊编著(完全版)  Tượng kỳ chỉ yếu [CBL] tạ hiệp tốn biên trứ (hoàn toàn bản)
542  象棋指要 3-1 各地名手对局-全65局[XQF]  Tượng kỳ chỉ yếu  3-1  các địa danh thủ đối cục - toàn65 cục [XQF]
543  象棋指要-一般残局130局 谢侠逊[XQF]  Tượng kỳ chỉ yếu - nhất bàn tàn cục130 cục   tạ hiệp tốn [XQF]
544  象棋中级教程-棋理与棋术-陈松顺[XQF]  Tượng kỳ trung cấp giáo trình - kỳ lý dữ kỳ thuật - trần tùng thuận [XQF]
545  象棋中局精华[XQF]  Tượng kỳ trung cục tinh hoa [XQF]
546  象棋中局精妙战法[CBL]黄少龙著  Tượng kỳ trung cục tinh diệu chiến pháp [CBL] hoàng thiếu long trứ
547  象棋中局精妙战法[CHM]黄少龙编著  Tượng kỳ trung cục tinh diệu chiến pháp [CHM] hoàng thiếu long biên trứ
548  象棋中局快速提高捷径[CBL]黄少龙著  Tượng kỳ trung cục khoái tốc đề cao tiệp kính [CBL] hoàng thiếu long trứ
549  象棋中局杀法[CHM]  Tượng kỳ trung cục sát pháp [CHM]
550  象棋中局疑难问题解答[CHM]  Tượng kỳ trung cục nghi nan vấn đề giải đáp [CHM]
551  象棋中局疑难问题解答 第1章[CBR]  Tượng kỳ trung cục nghi nan vấn đề giải đáp   đệ1 chương [CBR]
552  象棋中局疑难问题解答 第2章[CBR]  Tượng kỳ trung cục nghi nan vấn đề giải đáp   đệ2 chương [CBR]
553  象棋中局疑难问题解答 第3章[CBR]  Tượng kỳ trung cục nghi nan vấn đề giải đáp   đệ3 chương [CBR]
554  象棋中局疑难问题解答 第4章[CBR]  Tượng kỳ trung cục nghi nan vấn đề giải đáp   đệ4 chương [CBR]
555  象棋中局疑难问题解答第五章[CBR]  Tượng kỳ trung cục nghi nan vấn đề giải đáp đệ ngũ chương [CBR]
556  象棋中局疑难问题解答 第六章[CBR]  Tượng kỳ trung cục nghi nan vấn đề giải đáp   đệ lục chương [CBR]
557  象棋中局疑难问题解答129-132[CBR]  Tượng kỳ trung cục nghi nan vấn đề giải đáp129-132[CBR]
558  象棋中局战略与战术[XQF]  Tượng kỳ trung cục chiến lược dữ chiến thuật [XQF]
559  象棋资料[CHM]  Tượng kỳ tư liệu [CHM]
560  象棋最新布局法 黄少龙著[CBL]  Tượng kỳ tối tân bố cục pháp   hoàng thiếu long trứ [CBL]
561  象棋最新布局研究[XQF]  Tượng kỳ tối tân bố cục nghiên cứu [XQF]
562  象戏勾玄[XQF]周德裕著 彭树荣评注  Tượng hí câu huyền [XQF] chu đức dụ trứ   bành thụ vinh bình chú
563  谢思明专集[CHM]  Tạ tư minh chuyên tập [CHM]
564  女子冠军系列:谢思明专集(85局)[XQF]  Nữ tử quán quân hệ liệt: Tạ tư minh chuyên tập (85 cục)[XQF]
565  谢业枧10名局+第一届全国智力运动会象棋男子快棋赛封王9局=19局[XQF]  Tạ nghiệp kiển10 danh cục + đệ nhất giới toàn quốc trí lực vận động hội tượng kỳ nam tử khoái kỳ trại phong vương9 cục =19 cục [XQF]
566  小佛手布局欣赏[CBL]  Tiểu phật thủ bố cục hân thưởng [CBL]
567  小剃头林荣兴遗局[XQF]  Tiểu thế đầu lâm vinh hưng di cục [XQF]
568  新加坡炮王蓝春雨对局录[XQF]  Tân gia pha pháo vương lam xuân vũ đối cục lục [XQF]
569  新七省棋王董文渊专辑[XQF]  Tân thất tỉnh kỳ vương đổng văn uyên chuyên tập [XQF]
570  新七省棋王董文渊专辑[CBL]  Tân thất tỉnh kỳ vương đổng văn uyên chuyên tập [CBL]
571  新世纪屏风马[XQF]  Tân thế kỷ bình phong mã [XQF]
572  新世纪顺炮列炮[XQF]  Tân thế kỷ thuận pháo liệt pháo [XQF]
573  新世纪顺跑列炮、新世纪屏风马 合集离线大棋盘[chm]  Tân thế kỷ thuận bào liệt pháo, tân thế kỷ bình phong mã   hợp tập ly tuyến đại kỳ bàn [chm]
574  新世纪中炮局套路 第一章[CBR]  Tân thế kỷ trung pháo cục sáo lộ   đệ nhất chương [CBR]
575  新世纪中炮套路局 第2-4章[CBR]  Tân thế kỷ trung pháo sáo lộ cục   đệ2-4 chương [CBR]
576  心武残篇精释[XQF]  Tâm võ tàn thiên tinh thích [XQF]
577  徐天红专集[CHM]  Từ thiên hồng chuyên tập [CHM]
578  徐天红专集[XQF]  Từ thiên hồng chuyên tập [XQF]
579  徐天利专集[cbr]共66局都有评注  Từ thiên lợi chuyên tập [cbr] cộng66 cục đô hữu bình chú
580  徐天利专集[XQF]  Từ thiên lợi chuyên tập [XQF]
581  许银川百局精选[CBL]  Hứa ngân xuyên bách cục tinh tuyển [CBL]
582  许银川百局精选[XQF]  Hứa ngân xuyên bách cục tinh tuyển [XQF]
583  许银川百局精选[PGN]  Hứa ngân xuyên bách cục tinh tuyển [PGN]
584  许银川百战纪实[CBL]格式有评注  Hứa ngân xuyên bách chiến kỷ thực [CBL] cách thức hữu bình chú
585  许银川百战纪实[XQF]  Hứa ngân xuyên bách chiến kỷ thực [XQF]
586  蒋全胜棋书《许银川百战纪实》[CHM]  Tưởng toàn thắng kỳ thư < hứa ngân xuyên bách chiến kỷ thực >[CHM]
587  许银川名局赏析[CHM]  Hứa ngân xuyên danh cục thưởng tích [CHM]
588  银川棋路完整版[XQF]  Ngân xuyên kỳ lộ hoàn chỉnh bản [XQF]
589  许银川(让九子)先胜聂卫平[XQF]  Hứa ngân xuyên (nhượng cửu tử) tiên thắng nhiếp vệ bình [XQF]
590  许银川胜局集锦[XQF]  Hứa ngân xuyên thắng cục tập cẩm [XQF]
591  许银川胜局[CHM]格式大棋盘  Hứa ngân xuyên thắng cục [CHM] cách thức đại kỳ bàn
592  许银川输棋对局集[CBL]  Hứa ngân xuyên thâu kỳ đối cục tập [CBL]
593  许银川专集[CHM]大棋子格式  Hứa ngân xuyên chuyên tập [CHM] đại kỳ tử cách thức
594  许银川专集(1054局)[XQF]  Hứa ngân xuyên chuyên tập (1054 cục)[XQF]
595  许银川专集(1054局)[CHM]  Hứa ngân xuyên chuyên tập (1054 cục)[CHM]
596  旋风2007c版本在弈天棋缘打擂从新手到风魔全部棋谱[XQF]  Toàn phong2007c bản bản tại dịch thiên kỳ duyên đả lôi tòng tân thủ đáo phong ma toàn bộ kỳ phổ [XQF]
597  雁点青天评注谱[CBL]  Nhạn điểm thanh thiên bình chú phổ [CBL]
598  阎文清大师在棋艺杂志讲的五七炮对屏风马进7卒[XQF]  Diêm văn thanh đại sư tại kỳ nghệ tạp chí giảng đích ngũ thất pháo đối bình phong mã tiến7 tốt [XQF]
599  阎文清专集[CHM]  Diêm văn thanh chuyên tập [CHM]
600  阎文清专集[XQF]  Diêm văn thanh chuyên tập [XQF]
601  燕赵骄子李来群实战百局[XQF]  Yến triệu kiêu tử lý lai quần thực chiến bách cục [XQF]
602  羊城体育排局 (366局)[XQF]  Dương thành thể dục bài cục  (366 cục)[XQF]
603  羊城体育《银川棋路》专栏[XQF]  Dương thành thể dục < ngân xuyên kỳ lộ > chuyên lan [XQF]
604  羊城晚报排局[XQF]  Dương thành vãn báo bài cục [XQF]
605  杨官璘称霸之路[CBL]  Dương quan lân xưng bá chi lộ [CBL]
606  杨官璘称霸之路[CHM]  Dương quan lân xưng bá chi lộ [CHM]
607  杨官璘对局集 史上最全(428局)[XQF]  Dương quan lân đối cục tập   sử thượng tối toàn (428 cục)[XQF]
608  杨官璘胡荣华对局述评[CHM]黎民良著  Dương quan lân hồ vinh hoa đối cục thuật bình [CHM] lê dân lương trứ
609  杨官璘:如何学习训练象棋技术[DOC]  Dương quan lân: Như hà học tập huấn luyện tượng kỳ kỹ thuật [DOC]
610  杨官璘象棋新编飞刀局[CHM]  Dương quan lân tượng kỳ tân biên phi đao cục [CHM]
611  杨官璘遗局赏析[CBR]  Dương quan lân di cục thưởng tích [CBR]
612  杨官璘遗局赏析[CBL]  Dương quan lân di cục thưởng tích [CBL]
613  杨官璘遗局[XQF]262局 带评注  Dương quan lân di cục [XQF]262 cục   đái bình chú
614  杨官璘专集[CHM]  Dương quan lân chuyên tập [CHM]
615  杨官璘专集[XQF]  Dương quan lân chuyên tập [XQF]
616  杨官璘专集[CBL]  Dương quan lân chuyên tập [CBL]
617  羊角春秋[CHM]  Dương giác xuân thu [CHM]
618  弈乘[CBL]  Dịch thừa [CBL]
619  奕乘-平阳谢侠逊奕棋选[XQF]  Dịch thừa - bình dương tạ hiệp tốn dịch kỳ tuyển [XQF]
620  象棋名局精解[CBL]  Tượng kỳ danh cục tinh giải [CBL]
621  弈海烟波[SK]  Dịch hải yên ba [SK]
622  弈海烟波[XQF]  Dịch hải yên ba [XQF]
623  弈海征帆[XQF]  Dịch hải chinh phàm [XQF]
624  奕径[XQF]  Dịch kính [XQF]
625  1956年全国象棋锦标赛对局选注[XQF]  1956 niên toàn quốc tượng kỳ cẩm tiêu trại đối cục tuyển chú [XQF]
626  1956年全国象棋锦标赛对局选注[CBL]  1956 niên toàn quốc tượng kỳ cẩm tiêu trại đối cục tuyển chú [CBL]
627  1956-1959、1981年全国象棋锦标赛 棋谱[CBL]  1956-1959, 1981 niên toàn quốc tượng kỳ cẩm tiêu trại   kỳ phổ [CBL]
628  1960年---2008年团体赛[XQF]  1960 niên ---2008 niên đoàn thể trại [XQF]
629  1960-1989全国象棋团体赛冠亚军队名局详解[XQF]  1960-1989 toàn quốc tượng kỳ đoàn thể trại quán á quân đội danh cục tường giải [XQF]
630  1962-63年象棋对局选 (上)第1-第60局[XQF]  1962-63 niên tượng kỳ đối cục tuyển  (thượng) đệ1- đệ60 cục [XQF]
631  1975第三届运动会棋类竞赛预决赛对局(73局)[XQF]  1975 đệ tam giới vận động hội kỳ loại cạnh trại dự quyết trại đối cục (73 cục)[XQF]
632  197809全国象棋个人赛(78局)[XQF]  197809 toàn quốc tượng kỳ cái nhân trại (78 cục)[XQF]
633  1979年六省市象棋邀请赛[XQF]  1979 niên lục tỉnh thị tượng kỳ yêu thỉnh trại [XQF]
634  1981年第一届“五羊杯”全国象棋冠军邀请赛-全6局[XQF]  1981 niên đệ nhất giới \"Ngũ dương bôi \" toàn quốc tượng kỳ quán quân yêu thỉnh trại - toàn6 cục [XQF]
635  1982年“上海杯”中国象棋大师邀请赛[cbr]  1982 niên \"Thượng hải bôi \" trung quốc tượng kỳ đại sư yêu thỉnh trại [cbr]
636  1982年“上海杯”中国象棋大师邀请赛[XQF]  1982 niên \"Thượng hải bôi \" trung quốc tượng kỳ đại sư yêu thỉnh trại [XQF]
637  1982.83.84三楚杯对局集[CBL]  1982. 83. 84 tam sở bôi đối cục tập [CBL]
638  1982.83.84三楚杯对局集[XQF]  1982. 83. 84 tam sở bôi đối cục tập [XQF]
639  1984年全国象棋团体赛[XQF]  1984 niên toàn quốc tượng kỳ đoàn thể trại [XQF]
640  19840729-0800第二届避暑山庄杯对局(135局)[XQF]  19840729-0800 đệ nhị giới tị thử sơn trang bôi đối cục (135 cục)[XQF]
641  1985年“天龙杯”象棋大师邀请赛[CBL]  1985 niên \"Thiên long bôi \" tượng kỳ đại sư yêu thỉnh trại [CBL]
642  1986年象棋报排局[XQF]  1986 niên tượng kỳ báo bài cục [XQF]
643  1986年象棋报排局[CHM]  1986 niên tượng kỳ báo bài cục [CHM]
644  1986-2008全国象棋个人赛[CHM]  1986-2008 toàn quốc tượng kỳ cái nhân trại [CHM]
645  1990年全国个人赛专集(365局)[XQF]  1990 niên toàn quốc cái nhân trại chuyên tập (365 cục)[XQF]
646  1990年全国赛对局选(109局)[XQF]  1990 niên toàn quốc trại đối cục tuyển (109 cục)[XQF]
647  1990~2008国内象棋比赛棋谱(共12141局)[PGN]  1990~2008 quốc nội tượng kỳ tỉ trại kỳ phổ (cộng12141 cục)[PGN]
648  1990-2008国内象棋比赛团体赛棋谱[XQF]  1990-2008 quốc nội tượng kỳ tỉ trại đoàn thể trại kỳ phổ [XQF]
649  1990-2008国内象棋比赛团体赛棋谱[CBL]  1990-2008 quốc nội tượng kỳ tỉ trại đoàn thể trại kỳ phổ [CBL]
650  1990~2008国内象棋比赛个人赛棋谱[XQF]  1990~2008 quốc nội tượng kỳ tỉ trại cái nhân trại kỳ phổ [XQF]
651  1990~2008国内象棋比赛个人赛棋谱[CBL]  1990~2008 quốc nội tượng kỳ tỉ trại cái nhân trại kỳ phổ [CBL]
652  1990-2008全国个人赛、团体赛、象甲、五羊杯大全谱[CBL]  1990-2008 toàn quốc cái nhân trại, đoàn thể trại, tượng giáp, ngũ dương bôi đại toàn phổ [CBL]
653  1991年全国象棋个人赛(26局)[XQF]  1991 niên toàn quốc tượng kỳ cái nhân trại (26 cục)[XQF]
654  1991年全国象棋个人赛(205局)无注解[CBL]  1991 niên toàn quốc tượng kỳ cái nhân trại (205 cục) vô chú giải [CBL]
655  1992年全国象棋个人赛第一轮棋谱[CBL]  1992 niên toàn quốc tượng kỳ cái nhân trại đệ nhất luân kỳ phổ [CBL]
656  1992年全国象棋个人赛第二轮棋谱[CBL]  1992 niên toàn quốc tượng kỳ cái nhân trại đệ nhị luân kỳ phổ [CBL]
657  1992年全国团体赛专集(266局)[XQF]  1992 niên toàn quốc đoàn thể trại chuyên tập (266 cục)[XQF]
658  1993年全国团体赛专集 660局[XQF]  1993 niên toàn quốc đoàn thể trại chuyên tập  660 cục [XQF]
659  1993年全国象棋个人赛男子第1轮[XQF]  1993 niên toàn quốc tượng kỳ cái nhân trại nam tử đệ1 luân [XQF]
660  1993年全国象棋个人赛男子第2轮[XQF]  1993 niên toàn quốc tượng kỳ cái nhân trại nam tử đệ2 luân [XQF]
661  1993年全国象棋个人赛男子第3轮[XQF]  1993 niên toàn quốc tượng kỳ cái nhân trại nam tử đệ3 luân [XQF]
662  1993年全国象棋个人赛男子第4轮[XQF]  1993 niên toàn quốc tượng kỳ cái nhân trại nam tử đệ4 luân [XQF]
663  1993年全国象棋个人赛男子第5轮[XQF]  1993 niên toàn quốc tượng kỳ cái nhân trại nam tử đệ5 luân [XQF]
664  1993年全国象棋个人赛男子第6轮 30局[XQF]  1993 niên toàn quốc tượng kỳ cái nhân trại nam tử đệ6 luân  30 cục [XQF]
665  1993年全国象棋个人赛男子第7轮[XQF]  1993 niên toàn quốc tượng kỳ cái nhân trại nam tử đệ7 luân [XQF]
666  1993年全国象棋个人赛男子第8轮[XQF]  1993 niên toàn quốc tượng kỳ cái nhân trại nam tử đệ8 luân [XQF]
667  1993年全国象棋个人赛男子第9轮[XQF]  1993 niên toàn quốc tượng kỳ cái nhân trại nam tử đệ9 luân [XQF]
668  1993年全国象棋个人赛男子第10轮[XQF]  1993 niên toàn quốc tượng kỳ cái nhân trại nam tử đệ10 luân [XQF]
669  1993年全国象棋个人赛男子第11轮[XQF]  1993 niên toàn quốc tượng kỳ cái nhân trại nam tử đệ11 luân [XQF]
670  1993年全国象棋个人赛第13轮[CBL]  1993 niên toàn quốc tượng kỳ cái nhân trại đệ13 luân [CBL]
671  1993年全国象棋个人赛男子第13轮-30局[XQF]  1993 niên toàn quốc tượng kỳ cái nhân trại nam tử đệ13 luân -30 cục [XQF]
672  1994年“高科杯”象棋特级大师邀请赛-哈尔滨-全28局[XQF]  1994 niên \"Cao khoa bôi \" tượng kỳ đặc cấp đại sư yêu thỉnh trại - cáp nhĩ tân - toàn28 cục [XQF]
673  1994-1996嘉丰房地产杯(27局)[CBL]  1994-1996 gia phong phòng địa sản bôi (27 cục)[CBL]
674  1995年第三届嘉宝杯粤沪象棋对抗赛[XQF]  1995 niên đệ tam giới gia bảo bôi việt hỗ tượng kỳ đối kháng trại [XQF]
675  1995年“广洋杯”第一届全国象棋大棋圣赛[CBL]  1995 niên \"Quảng dương bôi \" đệ nhất giới toàn quốc tượng kỳ đại kỳ thánh trại [CBL]
676  1995年全国象棋团体赛-73局[PGN]  1995 niên toàn quốc tượng kỳ đoàn thể trại -73 cục [PGN]
677  1996年第四届“嘉宝杯”粤沪象棋对抗赛[XQF]  1996 niên đệ tứ giới \"Gia bảo bôi \" việt hỗ tượng kỳ đối kháng trại [XQF]
678  96个人赛选集[XQF]  96 cái nhân trại tuyển tập [XQF]
679  1996年全国象棋团体赛-共230局[PGN]  1996 niên toàn quốc tượng kỳ đoàn thể trại - cộng230 cục [PGN]
680  1996-2004全国象棋个人赛象棋对局[HTML]  1996-2004 toàn quốc tượng kỳ cái nhân trại tượng kỳ đối cục [HTML]
681  1997年第5届世界象棋锦标赛[XQF]  1997 niên đệ5 giới thế giới tượng kỳ cẩm tiêu trại [XQF]
682  1997年第5届世界象棋锦标赛[CBL]  1997 niên đệ5 giới thế giới tượng kỳ cẩm tiêu trại [CBL]
683  1997全国象棋个人锦标 棋谱[XQF]  1997 toàn quốc tượng kỳ cái nhân cẩm tiêu   kỳ phổ [XQF]
684  1998年鹏昌杯第5届全国象棋棋王挑战赛[XQF]  1998 niên bằng xương bôi đệ5 giới toàn quốc tượng kỳ kỳ vương khiêu chiến trại [XQF]
685  1998年中视股份杯首届全国象棋省市冠军赛-北京-14局  1998 niên trung thị cổ phần bôi thủ giới toàn quốc tượng kỳ tỉnh thị quán quân trại - bắc kinh -14 cục
686  1999年第6届世界象棋锦标赛部分对局[XQF]  1999 niên đệ6 giới thế giới tượng kỳ cẩm tiêu trại bộ phân đối cục [XQF]
687  1999年第6届世界象棋锦标赛部分对局[CBL]  1999 niên đệ6 giới thế giới tượng kỳ cẩm tiêu trại bộ phân đối cục [CBL]
688  1999怪坡杯象棋大师赛[XQF]  1999 quái pha bôi tượng kỳ đại sư trại [XQF]
689  1999年红牛杯快棋赛[XQF]  1999 niên hồng ngưu bôi khoái kỳ trại [XQF]
690  1999年央视“红牛杯”全国象棋省市冠军赛-北京-18局[XQF]  1999 niên ương thị \"Hồng ngưu bôi \" toàn quốc tượng kỳ tỉnh thị quán quân trại - bắc kinh -18 cục [XQF]
691  199901少林汽车杯[XQF]  199901 thiếu lâm khí xa bôi [XQF]
692  1999年“银鸿杯”女子象棋大师快棋赛棋谱[CBL]  1999 niên \"Ngân hồng bôi \" nữ tử tượng kỳ đại sư khoái kỳ trại kỳ phổ [CBL]
693  10000棋谱[XLS]  10000 kỳ phổ [XLS]
694  弈理18诀[CHM](脱机版)  Dịch lý18 quyết [CHM](thoát cơ bản)
695  弈林短剑集[CBL]  Dịch lâm đoản kiếm tập [CBL]
696  弈林新编[CBL]  Dịch lâm tân biên [CBL]
697  弈林新编[CHM](动态棋谱)  Dịch lâm tân biên [CHM](động thái kỳ phổ)
698  弈林新编[CHM]东萍格式棋谱  Dịch lâm tân biên [CHM] đông bình cách thức kỳ phổ
699  弈林新编[CHM]脱机版  Dịch lâm tân biên [CHM] thoát cơ bản
700  弈林新编 完全版[XQF]杨官璘  Dịch lâm tân biên   hoàn toàn bản [XQF] dương quan lân
701 弈马技法[CHM]大棋盘  Dịch mã kỹ pháp [CHM] đại kỳ bàn
702  华山布局实例之列炮局[CBR]  Hoa sơn bố cục thực lệ chi liệt pháo cục [CBR]
703  华山对局棋谱 李谧专集[XQF]  Hoa sơn đối cục kỳ phổ   lý mật chuyên tập [XQF]
704  华山对局棋谱 李谧专集[CBL]  Hoa sơn đối cục kỳ phổ   lý mật chuyên tập [CBL]
705  华山佳作百局[MXQ]  Hoa sơn giai tác bách cục [MXQ]
706  华山最新布局之过宫炮三千局[cbr]  Hoa sơn tối tân bố cục chi quá cung pháo tam thiên cục [cbr]
707  华山最新布局之顺炮局[cbr]  Hoa sơn tối tân bố cục chi thuận pháo cục [cbr]
708  银川棋路[exe]  Ngân xuyên kỳ lộ [exe]
709  银川棋路 更好版[CHM]动态棋谱  Ngân xuyên kỳ lộ   canh hảo bản [CHM] động thái kỳ phổ
710  银川棋路完整版[CBL]  Ngân xuyên kỳ lộ hoàn chỉnh bản [CBL]
711  银川棋路[CHM]  Ngân xuyên kỳ lộ [CHM]
712  银川棋路完整版[XQF]  Ngân xuyên kỳ lộ hoàn chỉnh bản [XQF]
713 银川胜负手[CBL]  Ngân xuyên thắng phụ thủ [CBL]
714  银荔杯合集[CBL]  Ngân lệ bôi hợp tập [CBL]
715  银荔杯合集[XQF]  Ngân lệ bôi hợp tập [XQF]
716  银荔杯全国象棋冠军赛全集[CHM]  Ngân lệ bôi toàn quốc tượng kỳ quán quân trại toàn tập [CHM]
717  银荔弈谱[XQF]  Ngân lệ dịch phổ [XQF]
718  与大家探讨残局攻杀技巧之棋例一至九[XQF]  Dữ đại gia thám thảo tàn cục công sát kỹ xảo chi kỳ lệ nhất chí cửu [XQF]
719  尤颖钦专集[CHM]  Vưu dĩnh khâm chuyên tập [CHM]
720  女子冠军系列:尤颖钦(175局)[XQF]  Nữ tử quán quân hệ liệt: Vưu dĩnh khâm (175 cục)[XQF]
721  于红木专集[CHM]  Vu hồng mộc chuyên tập [CHM]
722  于红木专集[XQF]  Vu hồng mộc chuyên tập [XQF]
723  于幼华专集[CHM]  Vu ấu hoa chuyên tập [CHM]
724  于幼华专集[XQF]  Vu ấu hoa chuyên tập [XQF]
725  原版拷贝“网上棋牌乐”网站制作的电子书[chm]  Nguyên bản khảo bối \"Võng thượng kỳ bài nhạc \" võng trạm chế tác đích điện tử thư [chm]
726  渊深海阔[CHM]完整版大棋盘  Uyên thâm hải khoát [CHM] hoàn chỉnh bản đại kỳ bàn
727  后补列炮五十年[CHM]  Hậu bổ liệt pháo ngũ thập niên [CHM]
728  渊深海阔象棋谱[CBL]  Uyên thâm hải khoát tượng kỳ phổ [CBL]
729  列炮汇编[xqf]  Liệt pháo hối biên [xqf]
730  列炮汇编[cbl]  Liệt pháo hối biên [cbl]
731  鸳鸯炮纵横谈[XQF]  Uyên ương pháo tung hoành đàm [XQF]
732  蕴秀斋象棋谱[XQF]  Uẩn tú trai tượng kỳ phổ [XQF]
733  蕴秀斋象棋谱[CBL]  Uẩn tú trai tượng kỳ phổ [CBL]
734  臧如意大师生平10佳局[XQF]  Tang như ý đại sư sinh bình10 giai cục [XQF]
735  怎样成为象棋高手[EXE]  Chẩm dạng thành vi tượng kỳ cao thủ [EXE]
736  怎样对付雷公炮[XQF]  Chẩm dạng đối phó lôi công pháo [XQF]
737  怎样下好优势棋——围剿[XQF]  Chẩm dạng hạ hảo ưu thế kỳ -- vi tiễu [XQF]
738  张欢关于中炮过河车七路马盘河对屏风马平炮兑车讲解[XQF]  Trương hoan quan vu trung pháo quá hà xa thất lộ mã bàn hà đối bình phong mã bình pháo đoái xa giảng giải [XQF]
739  张欢关于中炮七兵对左炮封车布局的讲解[XQF]  Trương hoan quan vu trung pháo thất binh đối tả pháo phong xa bố cục đích giảng giải [XQF]
740  张欢对于中炮直横车对屏风马两头蛇布局的讲解[XQF]  Trương hoan đối vu trung pháo trực hoành xa đối bình phong mã lưỡng đầu xà bố cục đích giảng giải [XQF]
741  张国凤专集[CHM]  Trương quốc phượng chuyên tập [CHM]
742  女子冠军系列:张国凤专集(309局)[XQF]  Nữ tử quán quân hệ liệt: Trương quốc phượng chuyên tập (309 cục)[XQF]
743  张强专集[CHM]  Trương cường chuyên tập [CHM]
744  张强专集[XQF]  Trương cường chuyên tập [XQF]
745  张晓霞专集[CHM]  Trương hiểu hà chuyên tập [CHM]
746  张晓霞专集(79局)[XQF]  Trương hiểu hà chuyên tập (79 cục)[XQF]
747  赵冠芳专集[CHM]  Triệu quán phương chuyên tập [CHM]
748  女子冠军系列:赵冠芳专集(198局)[XQF]  Nữ tử quán quân hệ liệt: Triệu quán phương chuyên tập (198 cục)[XQF]
749  赵国荣专集[CHM]  Triệu quốc vinh chuyên tập [CHM]
750  赵国荣专集[XQF]  Triệu quốc vinh chuyên tập [XQF]
751  赵鑫鑫对局集[CBL](356局)  Triệu hâm hâm đối cục tập [CBL](356 cục)
752  赵鑫鑫对局集[XQF](356局)  Triệu hâm hâm đối cục tập [XQF](356 cục)
753  赵鑫鑫自评2009年2月广州迎春杯对局三则[XQF]  Triệu hâm hâm tự bình2009 niên2 nguyệt quảng châu nghênh xuân bôi đối cục tam tắc [XQF]
754  赵鑫鑫专集[chm]  Triệu hâm hâm chuyên tập [chm]
755  整理过的象棋路边摊[CBL]  Chỉnh lý quá đích tượng kỳ lộ biên than [CBL]
756  征西[CHM]  Chinh tây [CHM]
757  中残提高[CHM]  Trung tàn đề cao [CHM]
758  中国当代棋王之战—胡荣华与李来群20年大战[cbl]  Trung quốc đương đại kỳ vương chi chiến - hồ vinh hoa dữ lý lai quần20 niên đại chiến [cbl]
759  中国当代棋王之战——胡荣华与李来群20年大战[exe]  Trung quốc đương đại kỳ vương chi chiến -- hồ vinh hoa dữ lý lai quần20 niên đại chiến [exe]
760  中国当代棋王之战─胡荣华与李来群20年大战[XQF]  Trung quốc đương đại kỳ vương chi chiến ─ hồ vinh hoa dữ lý lai quần20 niên đại chiến [XQF]
761  中国象棋布局理论精华[CHM]  Trung quốc tượng kỳ bố cục lý luận tinh hoa [CHM]
762  中国象棋大辞典[CHM]棋深深弈蒙蒙著(完全版)  Trung quốc tượng kỳ đại từ điển [CHM] kỳ thâm thâm dịch mông mông trứ (hoàn toàn bản)
763  中国象棋大辞典[chm]  Trung quốc tượng kỳ đại từ điển [chm]
764  中国象棋大辞典最新修改[chm]  Trung quốc tượng kỳ đại từ điển tối tân tu cải [chm]
765  中国象棋大师对局评注[CBL]  Trung quốc tượng kỳ đại sư đối cục bình chú [CBL]
766  中国象棋基本战术[EXE]  Trung quốc tượng kỳ cơ bản chiến thuật [EXE]
767  中国象棋基本战术(2008版)[CHM]  Trung quốc tượng kỳ cơ bản chiến thuật (2008 bản)[CHM]
768  中国象棋基础教程—基本杀法[PPT]  Trung quốc tượng kỳ cơ sở giáo trình - cơ bản sát pháp [PPT]
769  中国象棋阶梯强化训练手册[CHM]  Trung quốc tượng kỳ giai thê cường hóa huấn luyện thủ sách [CHM]
770  中国象棋阶梯强化训练手册[XQF]  Trung quốc tượng kỳ giai thê cường hóa huấn luyện thủ sách [XQF]
771  中国象棋阶梯强化手册之综合杀法与名手入局[doc]  Trung quốc tượng kỳ giai thê cường hóa thủ sách chi tống hợp sát pháp dữ danh thủ nhập cục [doc]
772  中国象棋经典资料珍藏[EXE]  Trung quốc tượng kỳ kinh điển tư liệu trân tàng [EXE]
773  中国象棋开局陷阱[EXE]  Trung quốc tượng kỳ khai cục hãm tịnh [EXE]
774  中国象棋马兵专集[CHM]  Trung quốc tượng kỳ mã binh chuyên tập [CHM]
775  马兵专集[EXE]  Mã binh chuyên tập [EXE]
776  马兵专集[XQF]  Mã binh chuyên tập [XQF]
777  中国象棋年鉴2001-2003[XQF]  Trung quốc tượng kỳ niên giám2001-2003[XQF]
778  中国象棋排局81则[XQF]  Trung quốc tượng kỳ bài cục81 tắc [XQF]
779  中国象棋炮卒专集[CHM]  Trung quốc tượng kỳ pháo tốt chuyên tập [CHM]
780  马兵专集[EXE]  Mã binh chuyên tập [EXE]
781  马兵专集[XQF]  Mã binh chuyên tập [XQF]
782  中国象棋排局81则[XQF]  Trung quốc tượng kỳ bài cục81 tắc [XQF]
783  世纪大战象棋全国十大杯赛精彩对局解析[pdf]  Thế kỷ đại chiến tượng kỳ toàn quốc thập đại bôi trại tinh thải đối cục giải tích [pdf]
784  中国象棋炮卒专集[XQF]  Trung quốc tượng kỳ pháo tốt chuyên tập [XQF]
785  中国象棋炮卒专集[CBL]  Trung quốc tượng kỳ pháo tốt chuyên tập [CBL]
786  中国象棋棋谱电子书 (含开、中、残、古谱、技法、赏析、杯赛) [CHM]  Trung quốc tượng kỳ kỳ phổ điện tử thư  (hàm khai, trung, tàn, cổ phổ, kỹ pháp, thưởng tích, bôi trại) [CHM]
787  中国象棋棋谱电子书[CHM]  Trung quốc tượng kỳ kỳ phổ điện tử thư [CHM]
788  中国象棋棋谱库名家-大师专集[XQF]  Trung quốc tượng kỳ kỳ phổ khố danh gia - đại sư chuyên tập [XQF]
789  中国象棋棋王经典对局选[XQF]  Trung quốc tượng kỳ kỳ vương kinh điển đối cục tuyển [XQF]
790  中国象棋棋王经典对局选[CHM]  Trung quốc tượng kỳ kỳ vương kinh điển đối cục tuyển [CHM]
791  中国象棋弃子攻杀法[CBL]  Trung quốc tượng kỳ khí tử công sát pháp [CBL]
792  中国象棋弃子攻杀法[pdf]  Trung quốc tượng kỳ khí tử công sát pháp [pdf]
793  中国象棋杀法与运用[CBL]  Trung quốc tượng kỳ sát pháp dữ vận dụng [CBL]
794  中国象棋杀法与运用[CHM]  Trung quốc tượng kỳ sát pháp dữ vận dụng [CHM]
795  中国象棋实战技巧精华 棋王对局篇[CBL]  Trung quốc tượng kỳ thực chiến kỹ xảo tinh hoa   kỳ vương đối cục thiên [CBL]
796  中国象棋实战技巧精华 棋王对局篇[XQF]  Trung quốc tượng kỳ thực chiến kỹ xảo tinh hoa   kỳ vương đối cục thiên [XQF]
797  中国象棋之大师对局大全[cbl]  Trung quốc tượng kỳ chi đại sư đối cục đại toàn [cbl]
798  中国象棋之大师对局大全[CHM]  Trung quốc tượng kỳ chi đại sư đối cục đại toàn [CHM]
799  中国象棋中局妙手[XQF]  Trung quốc tượng kỳ trung cục diệu thủ [XQF]
800  中国象棋字形图形局(88局)[XQF]  Trung quốc tượng kỳ tự hình đồ hình cục (88 cục)[XQF]
801  终极象棋(残局篇)[CHM]  Chung cực tượng kỳ (tàn cục thiên)[CHM]
802  中局大全[CHM]  Trung cục đại toàn [CHM]
803  中局集锦 诸多中局名著合集[CHM]  Trung cục tập cẩm   chư đa trung cục danh trứ hợp tập [CHM]
804  中局精彩弃炮术[CBR]  Trung cục tinh thải khí pháo thuật [CBR]
805  中局精彩弃炮术[CBL]  Trung cục tinh thải khí pháo thuật [CBL]
806  中局破士象类[XQF]  Trung cục phá sĩ tượng loại [XQF]
807  中局杀法[XQF]  Trung cục sát pháp [XQF]
808  中局献车制胜战法[XQF]  Trung cục hiến xa chế thắng chiến pháp [XQF]
809  中局弈理和献车制胜[chm]  Trung cục dịch lý hòa hiến xa chế thắng [chm]
810  中局战术[XQF]  Trung cục chiến thuật [XQF]
811  重量级稀世棋谱:彭述圣遗局[XQF]  Trọng lượng cấp hi thế kỳ phổ: Bành thuật thánh di cục [XQF]
812  中炮对半途列炮[XQF]  Trung pháo đối bán đồ liệt pháo [XQF]
813  中炮对半途列炮研究资料[XQF]  Trung pháo đối bán đồ liệt pháo nghiên cứu tư liệu [XQF]
814  中炮对半途列炮专题研究[XQF]  Trung pháo đối bán đồ liệt pháo chuyên đề nghiên cứu [XQF]
815  中炮对单提马--087局[PGN]  Trung pháo đối đơn đề mã --087 cục [PGN]
816  中炮对单提马横车全集[CBL]  Trung pháo đối đơn đề mã hoành xa toàn tập [CBL]
817  中炮对单提马横车研究[CBL]  Trung pháo đối đơn đề mã hoành xa nghiên cứu [CBL]
818  中炮对单提马研究[XQF]  Trung pháo đối đơn đề mã nghiên cứu [XQF]
819  中炮对单提马专集[XQF]  Trung pháo đối đơn đề mã chuyên tập [XQF]
820  中炮对反宫马(五七炮弃双兵)[XQF]  Trung pháo đối phản cung mã (ngũ thất pháo khí song binh)[XQF]
821  中炮对非常见开局--147局[PGN]  Trung pháo đối phi thường kiến khai cục --147 cục [PGN]
822  中炮对龟背炮研究[XQF]  Trung pháo đối quy bối pháo nghiên cứu [XQF]
823  中炮对河头堡垒[XQF]  Trung pháo đối hà đầu bảo lũy [XQF]
824  中炮对河头堡垒[CBR]  Trung pháo đối hà đầu bảo lũy [CBR]
825  中炮对横车敛炮(拐角马)[XQF]  Trung pháo đối hoành xa liễm pháo (quải giác mã)[XQF]
826  中炮对横车敛炮(拐角马)》[CBR]  Trung pháo đối hoành xa liễm pháo (quải giác mã) >[CBR]
827  中炮对后手飞象局[cbl]  Trung pháo đối hậu thủ phi tượng cục [cbl]
828  中炮对敛炮研究[XQF]  Trung pháo đối liễm pháo nghiên cứu [XQF]
829  中炮对列炮及后补列炮 121局[PGN]  Trung pháo đối liệt pháo cập hậu bổ liệt pháo  121 cục [PGN]
830  中炮对屏风马(部分)[PGN]  Trung pháo đối bình phong mã (bộ phân)[PGN]
831  布局定式与战理-中炮对屏风马[XQF]  Bố cục định thức dữ chiến lý - trung pháo đối bình phong mã [XQF]
832  布局定式与战理-中炮对屏风马[CBL]  Bố cục định thức dữ chiến lý - trung pháo đối bình phong mã [CBL]
833  中炮对屏风马[CHM]  Trung pháo đối bình phong mã [CHM]
834  中炮对屏风马布局高招[CBL]  Trung pháo đối bình phong mã bố cục cao chiêu [CBL]
835  中炮对屏风马布局高招 第五章中炮直车对屏风马巡河炮[CBR]  Trung pháo đối bình phong mã bố cục cao chiêu   đệ ngũ chương trung pháo trực xa đối bình phong mã tuần hà pháo [CBR]
836  中炮对屏风马布局高招 第六章中炮直车对屏风马炮过河[CBR]  Trung pháo đối bình phong mã bố cục cao chiêu   đệ lục chương trung pháo trực xa đối bình phong mã pháo quá hà [CBR]
837  中炮对屏风马两头蛇之红马三进四专题棋例[XQF]  Trung pháo đối bình phong mã lưỡng đầu xà chi hồng mã tam tiến tứ chuyên đề kỳ lệ [XQF]
838  中炮对探头炮[CBR + XQF]  Trung pháo đối thám đầu pháo [CBR + XQF]
839  中炮对先进巡河炮研究[XQF]  Trung pháo đối tiên tiến tuần hà pháo nghiên cứu [XQF]
840  中炮对右三步虎[XQF]  Trung pháo đối hữu tam bộ hổ [XQF]
841  中炮对鸳鸯炮研究[XQF]  Trung pháo đối uyên ương pháo nghiên cứu [XQF]
842  中炮对左炮封车转列炮[CBL]  Trung pháo đối tả pháo phong xa chuyển liệt pháo [CBL]
843  中炮对左炮封车转列炮 192局[PGN]  Trung pháo đối tả pháo phong xa chuyển liệt pháo  192 cục [PGN]
844  中炮对左三步虎转列炮 094局[PGN]  Trung pháo đối tả tam bộ hổ chuyển liệt pháo  094 cục [PGN]
845  中炮对左象拐角马[XQF]  Trung pháo đối tả tượng quải giác mã [XQF]
846  中炮对左象拐角马[CBR]  Trung pháo đối tả tượng quải giác mã [CBR]
847  中炮高左炮对屏风马左马盘河攻防体系[xqf]  Trung pháo cao tả pháo đối bình phong mã tả mã bàn hà công phòng thể hệ [xqf]
848  中炮高左炮对屏风马左马盘河--黑弃马变例[xqf]  Trung pháo cao tả pháo đối bình phong mã tả mã bàn hà -- hắc khí mã biến lệ [xqf]
849  中炮攻飞相局[CBL]  Trung pháo công phi tương cục [CBL]
850  中炮过河车对屏风马两头蛇[XQF]  Trung pháo quá hà xa đối bình phong mã lưỡng đầu xà [XQF]
851  中炮过河车对屏风马平炮兑车——黑车1进1专题[CBL]  Trung pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa -- hắc xa1 tiến1 chuyên đề [CBL]
852  中炮过河车对屏风马平炮兑车—红续冲中兵 (16局)[CBL]  Trung pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa - hồng tục xung trung binh  (16 cục)[CBL]
853  中炮过河车对屏风马平炮兑车类[CHM]  Trung pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa loại [CHM]
854  中炮过河车对屏风马7卒新编[XQF]  Trung pháo quá hà xa đối bình phong mã7 tốt tân biên [XQF]
855  中炮过河车对屏风马左马盘河精释[XQF]  Trung pháo quá hà xa đối bình phong mã tả mã bàn hà tinh thích [XQF]
856  中炮过河车对屏风马左马盘河右横车[XQF]  Trung pháo quá hà xa đối bình phong mã tả mã bàn hà hữu hoành xa [XQF]
857  C49 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 进中兵变例(吕钦飞刀之一)[cbl]  C49  trung pháo quá hà xa hỗ tiến thất binh đối bình phong mã bình pháo đoái xa   tiến trung binh biến lệ (lữ khâm phi đao chi nhất)[cbl]
858  饶单双马局秘诀[CHM]  Nhiêu đơn song mã cục bí quyết [CHM]
859  中炮过河车急进中兵[xqf]  Trung pháo quá hà xa cấp tiến trung binh [xqf]
860  中炮过河车急进中兵[pgn]  Trung pháo quá hà xa cấp tiến trung binh [pgn]
861  中炮过河车急进中兵[cbr]  Trung pháo quá hà xa cấp tiến trung binh [cbr]
862  中炮过河车急进中兵[cbl]  Trung pháo quá hà xa cấp tiến trung binh [cbl]
863 中炮过河车急进中兵对屏风马黑胜局[XQF]  Trung pháo quá hà xa cấp tiến trung binh đối bình phong mã hắc thắng cục [XQF]
864  中炮过河车急进中兵对屏风马黑胜局[PGN]  Trung pháo quá hà xa cấp tiến trung binh đối bình phong mã hắc thắng cục [PGN]
865  中炮过河车急进中兵对屏风马黑胜局[CBL]  Trung pháo quá hà xa cấp tiến trung binh đối bình phong mã hắc thắng cục [CBL]
866  中炮过河车急进中兵对屏风马黑胜局[XQF]  Trung pháo quá hà xa cấp tiến trung binh đối bình phong mã hắc thắng cục [XQF]
867  中炮过河车急进中兵对屏风马黑胜局[PGN]  Trung pháo quá hà xa cấp tiến trung binh đối bình phong mã hắc thắng cục [PGN]
868  中炮过河车急进中兵对屏风马黑胜局[CBL]  Trung pháo quá hà xa cấp tiến trung binh đối bình phong mã hắc thắng cục [CBL]
869  中炮过河车急进中兵对屏风马红胜局[XQF]  Trung pháo quá hà xa cấp tiến trung binh đối bình phong mã hồng thắng cục [XQF]
870  中炮过河车急进中兵对屏风马红胜局[CBL]  Trung pháo quá hà xa cấp tiến trung binh đối bình phong mã hồng thắng cục [CBL]
871  中炮过河车急进中兵对屏风马红胜局[XQF]  Trung pháo quá hà xa cấp tiến trung binh đối bình phong mã hồng thắng cục [XQF]
872  中炮过河车急进中兵对屏风马红胜局[CBL]  Trung pháo quá hà xa cấp tiến trung binh đối bình phong mã hồng thắng cục [CBL]
873  中炮过河车急进中兵对屏风马平炮兑车 变例汇总[CBR]  Trung pháo quá hà xa cấp tiến trung binh đối bình phong mã bình pháo đoái xa   biến lệ hối tổng [CBR]
874  中炮过河车急进中兵对屏风马平炮兑车 变例汇总[CHM]  Trung pháo quá hà xa cấp tiến trung binh đối bình phong mã bình pháo đoái xa   biến lệ hối tổng [CHM]
875  中炮过河车急进中兵对屏风马平炮兑车 变例汇总[XQF]  Trung pháo quá hà xa cấp tiến trung binh đối bình phong mã bình pháo đoái xa   biến lệ hối tổng [XQF]
876  中炮过河车急进中兵对屏风马平炮对车布局研究大全[XQF]  Trung pháo quá hà xa cấp tiến trung binh đối bình phong mã bình pháo đối xa bố cục nghiên cứu đại toàn [XQF]
877  中炮过河车急进中兵对屏风马平炮兑车详解[XQF]  Trung pháo quá hà xa cấp tiến trung binh đối bình phong mã bình pháo đoái xa tường giải [XQF]
878  中炮过河车急进中兵对屏风马平炮对车之黑马3退5[XQF]  Trung pháo quá hà xa cấp tiến trung binh đối bình phong mã bình pháo đối xa chi hắc mã3 thối5[XQF]
879  中炮过河车急进中兵棋谱收集[XQF]  Trung pháo quá hà xa cấp tiến trung binh kỳ phổ thu tập [XQF]
880  中炮过河车正马对屏风马进七卒精释[XQF]  Trung pháo quá hà xa chính mã đối bình phong mã tiến thất tốt tinh thích [XQF]
881  《中炮过河车专集》第一部分 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红进七路马类[CBL]  < trung pháo quá hà xa chuyên tập > đệ nhất bộ phân   trung pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa   hồng tiến thất lộ mã loại [CBL]
882  《中炮过河车专集》第一部分 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红进七路马类[XQF]  < trung pháo quá hà xa chuyên tập > đệ nhất bộ phân   trung pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa   hồng tiến thất lộ mã loại [XQF]
883  《中炮过河车专集》第二部分 中炮过河车对屏风马平炮兑车 五九炮类[CBL]  < trung pháo quá hà xa chuyên tập > đệ nhị bộ phân   trung pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa   ngũ cửu pháo loại [CBL]
884  《中炮过河车专集》第二部分 中炮过河车对屏风马平炮兑车 五九炮类[XQF]  < trung pháo quá hà xa chuyên tập > đệ nhị bộ phân   trung pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa   ngũ cửu pháo loại [XQF]
885  《中炮过河车专集》第二部分 中炮过河车对屏风马平炮兑车 五九炮类[CBL]  < trung pháo quá hà xa chuyên tập > đệ nhị bộ phân   trung pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa   ngũ cửu pháo loại [CBL]
886  《中炮过河车专集》第二部分 中炮过河车对屏风马平炮兑车 五九炮类[xqf]  < trung pháo quá hà xa chuyên tập > đệ nhị bộ phân   trung pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa   ngũ cửu pháo loại [xqf]
887  《中炮过河车专集》第四部分 中炮过河车对屏风马平炮兑车 高车保马类[XQF]  < trung pháo quá hà xa chuyên tập > đệ tứ bộ phân   trung pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa   cao xa bảo mã loại [XQF]
888  中炮横车盘头马对屏风马[XQF]  Trung pháo hoành xa bàn đầu mã đối bình phong mã [XQF]
889  中炮进三兵对屏风马精释[XQF]  Trung pháo tiến tam binh đối bình phong mã tinh thích [XQF]
890  中炮进三兵对屏风马专题研究[XQF]  Trung pháo tiến tam binh đối bình phong mã chuyên đề nghiên cứu [XQF]
891  中炮进三兵七路退炮VS屏风马[cbr]  Trung pháo tiến tam binh thất lộ thối pháoVS bình phong mã [cbr]
892  中炮开局研究[XQF]  Trung pháo khai cục nghiên cứu [XQF]
893  中炮两头蛇对半途列炮封车黑车2进6变例[XQF]  Trung pháo lưỡng đầu xà đối bán đồ liệt pháo phong xa hắc xa2 tiến6 biến lệ [XQF]
894  中炮两头蛇vs顺炮双横车 红胜局专辑[XQF]  Trung pháo lưỡng đầu xàvs thuận pháo song hoành xa   hồng thắng cục chuyên tập [XQF]
895  中炮盘头马对屏风马[XQF]  Trung pháo bàn đầu mã đối bình phong mã [XQF]
896  中炮七兵过河车对屏风马平炮兑车(608局)[PGN]  Trung pháo thất binh quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa (608 cục)[PGN]
897  中炮七兵过河车对屏风马平炮兑车局集[CHM]  Trung pháo thất binh quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa cục tập [CHM]
898  中炮七兵系列布局[cbl]  Trung pháo thất binh hệ liệt bố cục [cbl]
899  中炮用法大全[XQF]  Trung pháo dụng pháp đại toàn [XQF]
900  中炮用法大全、棋王经典对局、绝杀实战精选[CHM]  Trung pháo dụng pháp đại toàn, kỳ vương kinh điển đối cục, tuyệt sát thực chiến tinh tuyển [CHM]
901  中炮直车盘头马对屏风马[CBL]  Trung pháo trực xa bàn đầu mã đối bình phong mã [CBL]
902  中炮直横车对屏风马两头蛇[CBL]  Trung pháo trực hoành xa đối bình phong mã lưỡng đầu xà [CBL]
903  中炮直横车对屏风马两头蛇534局[XQF]  Trung pháo trực hoành xa đối bình phong mã lưỡng đầu xà534 cục [XQF]
904  中炮直横车对屏风马两头蛇 红兑三七兵进炮保马-黑炮2进1变例[CBR]  Trung pháo trực hoành xa đối bình phong mã lưỡng đầu xà   hồng đoái tam thất binh tiến pháo bảo mã - hắc pháo2 tiến1 biến lệ [CBR]
905  中炮直横车对屏风马两头蛇一个变例(四兵见面之车三进三接受黑方弃子)[XQF]  Trung pháo trực hoành xa đối bình phong mã lưỡng đầu xà nhất cái biến lệ (tứ binh kiến diện chi xa tam tiến tam tiếp thụ hắc phương khí tử)[XQF]
906  周孟芳残排局作品[XQF]  Chu mạnh phương tàn bài cục tác phẩm [XQF]
907  周小平中局[XQF]  Chu tiểu bình trung cục [XQF]
908  竹香斋象戏谱[XQF]  Trúc hương trai tượng hí phổ [XQF]
909  专攻过宫炮[CBL]  Chuyên công quá cung pháo [CBL]
910  专杀弱手[DOC]  Chuyên sát nhược thủ [DOC]
911  专治过宫炮棋谱录像[EXE]  Chuyên trị quá cung pháo kỳ phổ lục tượng [EXE]
912  转角马专辑 增订版[cbl]  Chuyển giác mã chuyên tập   tăng đính bản [cbl]
913 转角马专辑(第三次修订版)[cbl]  Chuyển giác mã chuyên tập (đệ tam thứ tu đính bản)[cbl]
914  自出洞来无敌手[CHM]动态棋谱  Tự xuất động lai vô địch thủ [CHM] động thái kỳ phổ
915  自出洞来无敌手[CHM]  Tự xuất động lai vô địch thủ [CHM]
916  自出洞来无敌手[doc版本]  Tự xuất động lai vô địch thủ [doc bản bản ]
917  自出洞来无敌手[XQF]  Tự xuất động lai vô địch thủ [XQF]
918  自录江湖棋摊残局[XQF]  Tự lục giang hồ kỳ than tàn cục [XQF]
919  卒底炮冲卒[cbl]  Tốt để pháo xung tốt [cbl]
920  最佳顺炮50年(1956-2004)[XQF]  Tối giai thuận pháo50 niên (1956-2004)[XQF]
921  仕角炮900局[cbr]  Sĩ giác pháo900 cục [cbr]
922  仙人指路对过宫炮[cbl]  Tiên nhân chỉ lộ đối quá cung pháo [cbl]
923  仙人指路对仕角炮[CBL]  Tiên nhân chỉ lộ đối sĩ giác pháo [CBL]
924  仙人指路对中炮[cbl]  Tiên nhân chỉ lộ đối trung pháo [cbl]
925  最新帝国开局库大全之中炮对屏风马[XQF]  Tối tân đế quốc khai cục khố đại toàn chi trung pháo đối bình phong mã [XQF]
926  左叠炮布局大全[cbl]  Tả điệp pháo bố cục đại toàn [cbl]
927  左马盘河[XQF]  Tả mã bàn hà [XQF]
928  左马盘河不飞象进7卒专题[CBL]  Tả mã bàn hà bất phi tượng tiến7 tốt chuyên đề [CBL]
929  左马盘河集:第一章骑河炮攻击体系CBL完整注解[cbl]  Tả mã bàn hà tập: Đệ nhất chương kỵ hà pháo công kích thể hệCBL hoàn chỉnh chú giải [cbl]
930  左马盘河集:第二章 中攻体系CBL完整注解[cbr]  Tả mã bàn hà tập: Đệ nhị chương   trung công thể hệCBL hoàn chỉnh chú giải [cbr]
931  左马盘河右横车布局研究[XQF]  Tả mã bàn hà hữu hoành xa bố cục nghiên cứu [XQF]
932  2010-6月16日至9月1日华山慢棋谱(CBL+MXQ)  2010-6 nguyệt16 nhật chí9 nguyệt1 nhật hoa sơn mạn kỳ phổ (CBL+MXQ)
933  顺炮最佳对局(CHM)  Thuận pháo tối giai đối cục (CHM)
934  首届亚运会棋谱(CHM)  Thủ giới á vận hội kỳ phổ (CHM)
935  五羊杯象棋赛[第二十七届] CBL  Ngũ dương bôi tượng kỳ trại [ đệ nhị thập thất giới ] CBL
936  五羊杯象棋赛[第二十六届] CBL  Ngũ dương bôi tượng kỳ trại [ đệ nhị thập lục giới ] CBL
937  五羊杯象棋赛[第二十五届] CBL  Ngũ dương bôi tượng kỳ trại [ đệ nhị thập ngũ giới ] CBL
938  五羊杯象棋赛[第二十四届] CBL  Ngũ dương bôi tượng kỳ trại [ đệ nhị thập tứ giới ] CBL
939  五羊杯象棋赛[第二十三届] CBL  Ngũ dương bôi tượng kỳ trại [ đệ nhị thập tam giới ] CBL
940  五羊杯象棋赛[第二十二届] CBL  Ngũ dương bôi tượng kỳ trại [ đệ nhị thập nhị giới ] CBL
941  五羊杯象棋赛[第二十一届] CBL  Ngũ dương bôi tượng kỳ trại [ đệ nhị thập nhất giới ] CBL
942  五羊杯象棋赛[第二十届] CBL  Ngũ dương bôi tượng kỳ trại [ đệ nhị thập giới ] CBL
943  五羊杯象棋赛[第十九届] CBL  Ngũ dương bôi tượng kỳ trại [ đệ thập cửu giới ] CBL
944  五羊杯象棋赛[第十八届] CBL  Ngũ dương bôi tượng kỳ trại [ đệ thập bát giới ] CBL
945  五羊杯象棋赛[第十七届] CBL  Ngũ dương bôi tượng kỳ trại [ đệ thập thất giới ] CBL
946  五羊杯象棋赛[第十六届] CBL  Ngũ dương bôi tượng kỳ trại [ đệ thập lục giới ] CBL
947  五羊杯象棋赛[第十五届] CBL  Ngũ dương bôi tượng kỳ trại [ đệ thập ngũ giới ] CBL
948  五羊杯象棋赛[第十四届] CBL  Ngũ dương bôi tượng kỳ trại [ đệ thập tứ giới ] CBL
949  五羊杯象棋赛[第十三届] CBL  Ngũ dương bôi tượng kỳ trại [ đệ thập tam giới ] CBL
950  五羊杯象棋赛[第十二届] CBL  Ngũ dương bôi tượng kỳ trại [ đệ thập nhị giới ] CBL
951  五羊杯象棋赛[第十一届] CBL  Ngũ dương bôi tượng kỳ trại [ đệ thập nhất giới ] CBL
952  五羊杯象棋赛[第十届] CBL  Ngũ dương bôi tượng kỳ trại [ đệ thập giới ] CBL
953  五羊杯象棋赛[第九届] CBL  Ngũ dương bôi tượng kỳ trại [ đệ cửu giới ] CBL
954  五羊杯象棋赛[第八届] CBL  Ngũ dương bôi tượng kỳ trại [ đệ bát giới ] CBL
955  五羊杯象棋赛[第七届](CBL)  Ngũ dương bôi tượng kỳ trại [ đệ thất giới ](CBL)
956  五羊杯象棋赛[第六届](CBL)  Ngũ dương bôi tượng kỳ trại [ đệ lục giới ](CBL)
957  五羊杯象棋赛[第五届](CBL)  Ngũ dương bôi tượng kỳ trại [ đệ ngũ giới ](CBL)
958  五羊杯象棋赛[第四届](CBL)  Ngũ dương bôi tượng kỳ trại [ đệ tứ giới ](CBL)
959  五羊杯象棋赛[第三届](CBL)  Ngũ dương bôi tượng kỳ trại [ đệ tam giới ](CBL)
960  五羊杯象棋赛[第二届] CBL  Ngũ dương bôi tượng kỳ trại [ đệ nhị giới ] CBL
961  五羊杯象棋赛[第一届] CBL  Ngũ dương bôi tượng kỳ trại [ đệ nhất giới ] CBL
962  2009 香港全港公开个人赛 CBL  2009  hương cảng toàn cảng công khai cái nhân trại  CBL

 

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment