Monday, November 20, 2017

Mỗi ngày một từ tiếng Trung: 15.或 hoặc


15.或 hoặc

ví dụ 进炮伏炮8平7或平1的凶着 tiến pháo phục P8-7 hoặc bình 1 là thủ pháp hung hãn.


Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment