Tuesday, November 21, 2017

Mỗi ngày một từ tiếng Trung: 16.“花木杯”第五届全国象棋大棋圣战 Hoa mộc bôi đệ ngũ giới toàn quốc tượng kỳ đại kỳ thánh chiến

16.“花木杯”第五届全国象棋大棋圣战 Hoa mộc bôi đệ ngũ giới toàn quốc tượng kỳ đại kỳ thánh chiến


Từ Bôi

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment