Monday, November 27, 2017

Mỗi ngày một từ tiếng Trung: 17.图 <đồ> ảnh, hình

17.图 <đồ> ảnh, hình

Đọc sách cờ thường thấy dưới hình vẽ có từ 图 <đồ> hình sau đó có số thứ tự.
Phần bình luận hay có câu 女图 1 形势 tạm dịch hình thế như ảnh 1.


Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment