Tuesday, November 28, 2017

Mỗi ngày một từ tiếng Trung: 18.以...应: dĩ...ứng

18.以...应: dĩ...ứng Lấy...đối với (ứng với)
Ví dụ 以起马局应过宫炮... Lấy khởi mã cục đối với quá cung pháo...

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment