Friday, November 3, 2017

Mỗi ngày một từ tiếng Trung: 6. 直 (trực) thẳng

6. 直 (trực) thẳng
Những từ thường thấy:
- 直车: Trực xa
- Tên bố cục: 顺炮横车对直车 thuận pháo hoành xa đối trực xa
- 直接: trực tiếp
- 直播: trực bá (tường thuật trực tiếp)Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment