Sunday, November 5, 2017

Mỗi ngày một từ tiếng Trung: 8. 对 (đối)

8. 对 (đối)
- 对方: Đối phương
- 对手: Đối thủ
- 对阵: Đối trận
Thường gặp trong tên bố cục:
- 顺 炮 横 车 对 直 车 thuận pháo hoành xa đối trực xa
- 中 炮 过 河 车 急 进 中 兵 对 屏 风 马 trung pháo quá hà xa cấp tấn trung binh đối bình phong mã
Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment