Monday, March 26, 2018

[CBL] Đại sư giảng kỳ_大师讲棋·象棋卷


Một bộ sư tập những bài giảng rất quý báu của các đại sư cờ tướng Trung Quốc, bao gồm 127 bài, bao gồm:
1.Dương Quan Lân_12 cục_第一部分 杨官璘讲棋12局
2.Hoàng Thiếu Long 12 cục_第二部分:黄少龙讲棋12局
3.Lương Văn Bân 15 cục_第三部分 梁文斌讲棋15局
4.Lưu Điện Trung 10 cục_第四部分 刘殿中讲棋10局
5.Trần hiếu Khôn 18 cục_第五部分 陈孝堃讲棋18局
6.Thượng Uy 20 cục_第六部分 尚 威讲棋20局
7.Diêm văn Thanh 20 cục_第七部分 阎文清讲棋20局
8.Trương Cường 20 cục_第八部分 张 强讲棋20局

File dạng CBL sử dụng với phần mềm CCbridge.

Link tải: https://1drv.ms/u/s!Ahn0u3W56rSziXZPZWSsC28SLQvR