Thursday, April 12, 2018

Hà Bắc Miêu Lợi Minh tiên thua Giang Tô Trình Minh (2017)

Hà Bắc Miêu Lợi Minh tiên thua Giang Tô Trình Minh
Sự kiện: Giải cá nhân toàn Trung Quốc năm 2017
Vòng 2 (32 lấy 16 kỳ thủ)
Thời gian: 29/10/2017
Địa điểm: Thẩm Quyến
Bình luận: Mạnh Thần đại sư.
Lược dịch: Nguyễn Thanh Hiệp
Nguồn: Tạp chí Kỳ nghệ 01/2018



1.P2-5 M8.7 2.C3.1 X9-8
3.M2.3 P8-9 4.C7.1 P2-5
Đối chọi gay gắt. Một phương án khác ...C3.1, C7.1, X8.4, C7.1, X8-3, V7.9, X3/1 Sau đó đen M2.3 hoặc P2-4 đều có khả năng đối kháng.
5.M8.7 M2.3 6.X9-8 X1.1
7.X1.1 X1-4
Nếu như ...X8.4, X1-4, C7.1, X4.3, X1-4, P8.3, X8.2, C7.1, C3.1, P8-3, S6.5, P3.1 thì đỏ hơi ưu.
8.X1-4 X8.4
9.P8-9 …
Ổn định. Như X4.5, C3.1, X4-3, C3.1, X3.1, C3.1, C3.1, X8.4, M7/5, X8-6 Song phương đối công.
…C7.1
Có thể suy nghĩ C3.1, X8.4 (như X8.6, P5/1, X8-7, C7.1 đen có khả năng chiến đấu), X4.5, P5/1, X4-3, X4.1, C3.1, X8.4, M3.4, X8-3, X8/2 đen có khả năng đối kháng.
10.X4.3 X4.3
11.P5/1 X4.4 12.X8.8 C7.1
13.X4-3 M7.6 14.M3.4 P9-6
15.P5-3 …


Như hình trắng bình pháo là sót nước, đen lập tức bỏ tượng. Nên đổi đi thành X8/3, X8.1, X3-2, M6.8, M4/3 trắng vẫn tiên thủ.
…X4-6 16.P3.8 S6.5
17.P3-6 …
Bắt buộc, như M4/3, P6/1, X8/5, P5-7 đen ưu.
…X6/3 18.X3.5 S5/6
19.S6.5 M3/4 20.P9.4 X6-3
21.P9-5 P5.4 22.M7.5 X3.4
23.S5/6 M4.3


Trắng tiến mã tróc pháo là chính xác, như M6.5, X8-4 (lầm đi X3/1, X3-4, Tg-6, M5.3, Tg-5, X8-5, S4.5, X5.4, Tg-4, X5/5 đen thắng), M4.3, X4/1, M5.3, S4.5, Mt.4, S5/6, X8-4, X4.2, Tg.1, X4-7 đối công nhưng trắng nhanh hơn, có thể đỡ được.
24.X8-7 …
Bình xe tróc mã bại nhanh hơn, nên đổi thành V3.5, M6.5, V5/7, M3.5, X8.1, P6-4 trắng còn khả năng chống đỡ.
…M6.5
25.T3.5 X3-4 26.Tg5-6 M5.3
27.Tg6-5 X8-2
Đen thắng




Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment