Thursday, April 19, 2018

TÀN CỤC BẢO ĐIỂN [1] Tốt thấp thắng đơn tướng

Ván [1]: Tốt thấp thắng đơn tướng


--------------------------------------------------
Yếu quyết thủ thắng:
1. Tướng chiếm trung.
2. Tốt nằm tâm cửu cung.
--------------------------------------------------
Lời giải tham khảo:
1.Tg4.1 Tg5.1 2.C7-6 Tg5-4
3.C6-5 Tg4-5 4.C5-4 Tg5-4
5.Tg4-5 Tg4/1 6.C4-5 Tg4.1
7.Tg5/1
Tiên thắng.

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment