Sunday, July 22, 2018

[PDF] 800 bài tập sát pháp - demo


Quyển sách tập hợp 800 bài tập sát pháp được chia thành các chuyên đề khác nhau. Trong mỗi chuyên đề sẽ bao gồm:
 Mô tả phương pháp sử dụng sát pháp.
 Các bài tập được sắp xếp từ dễ đến khó.
Nhằm giúp các bạn yêu cờ nắm vững lý thuyết cũng như ứng dụng vào những hình cờ đa dạng, rất hay gặp trong đối cuộc thực tế.Tải về: [PDF] 800 bài tập sát pháp - demo

Wednesday, July 11, 2018

Ván cờ khí xe tạo sát độc đáo nhất lịch sử cờ tướng


Tượng kỳ Vương tử (Phóng viên Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc) nhận định ván cờ này là ván khí tử đứng đầu trong lịch sử cờ tướng. Người viết cũng tò mò nhìn một chút, nguyên lai là nói về giáp cấp liên tái 2018, vòng 8, đội Tứ Xuyên đại chiến đội Hà Nam, trận quyết đấu của Uông Dương cùng Tào Nham Lỗi. Trung cuộc Tào Nham Lỗi khí xa, trải qua hơn 20 hiệp kích bại Uông Dương giành thắng lợi về cho Tứ Xuyên. Như vậy từ vòng 7 đến vòng 8 mỗi đội thắng 1 vòng xem như ngang tay.
Bàn này là Uông Dương đâu với Tào Nham Lỗi, Uông Dương nắm tiên thủ, song phương dùng bố cục đối binh cục chuyển binh để pháo đối trung pháo về sau bên tiên khởi hữu hoành xa quá cung, hậu xuất song trực xa kỳ thực lại tạo thành tiên thủ đơn đề mã quá cung đối ngũ thất pháo song trực xa. Sau 18 hiệp, song phương cục diện bình ổn, thế lực ngang nhau, cục diện không có sóng gió gì quá lớn, hình cờ như sau:


Đối mặt với bên đen xe pháo tróc mã, trắng M7.8 lúc này đến bên đen, ý tưởng thông thường là chọn P3.1 điều chỉnh trận hình của song pháo, tất nhiên hậu tiến xe tróc tốt, tuyệt không nghĩ tới nước đen M7.5!!! Bởi vì bên đỏ có nước tiến pháo đánh tốt sau đó là một loạt cơ hội chiếm ưu. Kiệt tác trung cuộc phế xe diễn ra. Tào Nham Lỗi chiến thắng như thế nào, mời các kỳ hữu cùng xem:


Ván cờ khí xe tạo sát độc đáo nhất lịch sử cờ tướng, Tứ Xuyên Uông Dương tiên bại Hà Nam Tào Nham Lỗi.
Tượng kỳ giáp cấp liên tái 2018 (vòng 8)


1.C7.1 C7.1 2.P2-3 P8-5
Hình thành đối binh cục chuyển binh để pháo đối tả trung pháo.
3.M8.7 M8.7 4.T7.5 M2.1
5.X1.1 X9-8 6.M2.1 P2-3
7.X1-6...
Hình thành tiên thủ đơn đề mã đối ngũ thất pháo.
... X1-2 8.X9-8 X8.7
Tróc pháo nhiễu loạn đội hình của trắng.
9.P3/1 C3.1 10.X6.6 P3/1
11.P8-9 C3.1 12.X8.9 M1/2
13.M7.8...
Nhảy mã tróc xe.
... X8/4 14.M8.7 C5.1
15.M7/5 S6.5 16.X6-8 M2.1
17.M5/7...
Trắng hơn 2 tốt, tình thế tốt hơn một chút.
... X8-3 18.M7.8 M7.5
!Biết rõ bên đỏ có P9.4 đen vẫn nhảy mã lên trung, có ý tứ gì?
19.P9.4...
Quả nhiên là thế!
... P5.4 20.T5.3...
Nếu đi V5.7 khả năng sẽ khá hơn một chút.
... X3-2
! Chỉ ở nước 20 đã bỏ xe, cần phải có dũng khí và tính toán sâu xa.
21.X8/1 M5.4
Vừa rồi nếu đi V5.7 bên đen hầu như không có khả năng thủ thắng.
22.Tg5.1 M4.3
23.Tg5.1 S5.6 24.X8-6...
Có nên đi X8-5 sau đó Tg5-6? Như X8-5 S4.5; Tg-6 đánh đuổi trung pháo.
... M1.3
! Lên mã xảo diệu, trắng không thể ăn mã vì đen có nước M3/4 chiếu tướng bắt xe.
25.P3-5 Ms.4 26.Tg5-4 ...
Tướng sang lộ 6 tốt hơn vì đen có thể tùy thời bình pháo sang chiếu.
...T7.5
27.X6.2 P3.2 28.X6/2 P3/2
29.X6.2 P3.2 30.X6/2 P3/2
31.X6.2 P3.2 32.X6/3 ...
Trắng nhất tróc nhất nhàn nếu không biến chiêu sẽ thành hòa, ở đây trắng còn muốn tranh thắng.
...S6/5
33.P9.3 P3-6 34.P5.6 S5.6
35.P5/3 P6.2 36.X6-4 P5-6
! Chuẩn bị bắt chết xe.
37.X4/1 P6.3
! Mượn tướng đối phương đánh chết xe.
38.M1/3 P6/4
39.M3.2 C7.1 40.C3.1 P6/2
41.M2.3 Tg5-6 42.M3.1 M3.4
43.C3.1 Ms.2 44.M1.2 Tg6.1
45.C3.1 M2.4 46.P5/2 Ms/5
Đen ưu quá lớn.
47.P5.1 P6-5 48.P9-6 P5.3
49.P6/8 P5-4 50.Tg4-5 P4/5
Vừa phục sát cuộc mã hậu pháo lại tróc mã trắng.
Đen thắng.