Wednesday, September 18, 2019

GUI Sharkchess: Auto và Autoclick thiên thiên tượng kỳ bản facebook

Trải nghiệm phần mềm cờ tướng.
GUI Sharkchess: Auto và Autoclick thiên thiên tượng kỳ bản facebook.

Cung cấp phần mềm cờ tướng bản quyền, miên phí:
Zalo, SMS: 0977 133 137 (Hiệp)
Website: www.hieponly.top
Facebook: www.facebook.com/hieponly

Thursday, September 12, 2019

Sử dụng book trong phần mềm cờ tướng GUI Binghe3.6

Giới thiệu một số thông số book để làm cơ sở phân tích, đánh giá, lựa chọn nước đi.
Cung cấp phần mềm cờ, book, engine.
www.facebook.com/hieponly
Zalo,sms: 0977 133 137 (Hiệp)