Thursday, November 7, 2019

GUI Sharkchess 2.0 có gì mới?

GUI shark 2.0 có gì mới?
- Đa ngôn ngữ.
- Biến rẽ nhánh.
- Auto mượt.
- Treo auto.